Thiên Lương Cung Huynh Đệ

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Lương Cung Huynh Đệ Luận Giải

Sao Thiên Lương nhập miếu lâm cung Huynh Đệ, hội chiếu Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt, chủ năm người trở lên。 Hòa khí。 Không có Tả Phù、 Hữu Bật, chủ có anh em khác mẹ, anh em ruột có hai đến ba người, có ám đoạt chen lấn hoặc phân ly。 Cùng Thái Dương đồng độ, tại cung Mão、 Dậu, chủ tranh đoạt gia sản hoặc di sản, hoặc lẫn nhau sinh ra hiểu lầm ghen ghét。 Cùng Thiên Cơ đồng độ hoặc hội chiếu, chủ hai người。Cùng Thái ÂmHồng LoanThiên Hỷ hội chiếu, nhiều chị em gái。 Cùng sao Thiên Đồng đồng độ, cùng ở có hai người, người ở riêng có thể là ba người。 Cùng các sao Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên Hình、 Không Kiếp hội chiếu, chủ bất hòa, hình khắc phân ly tranh giành。  

Thiên Lương cung Huynh Đệ chủ anh em hài hòa

Bình Chú Về Thiên Lương Cung Huynh Đệ

(1) Thiên Lương tuy nhiên là sao cô khắc, không thích nhập cung vị lục thân, nhưng Thiên Lương tại cung Huynh Đệ, chỉ cần không thấy sát diệu, còn là chủ cảm tình hòa hợp, nhưng tất phải thấy Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt, mới chủ trợ lực, mà còn số lượng anh em cũng đông đúc, nguyên văn chỗ nói [năm người trở lên], lấy gặp Tứ phụ diệu không thấy Sát Hình Kị Hao là hợp。  

(2) Thiên Lương cung Huynh Đệ tức là không thấy Tả Phù、 Hữu Bật, cũng đều không vì vậy chủ [ anh em khác mẹ], cần phải kiêm coi tính chất của cung Phụ Mẫu, như cung Phụ Mẫu thấy Văn Xương không thấy Văn Khúc, hoặc thấy Thiên Khôi không thấy Thiên Việt, càng có Hồng Loan、 Thiên Hỷ、 Hàm TrìĐại HaoThiên DiêuMộc Dục các loại đào hoa, mới chủ có  anh em khác mẹ, cũng có thể chủ anh em khác cha。  

(3) Thiên Lương cung Huynh Đệ không thấy Tả Phù、 Hữu Bật, càng có Đà La đồng độ, chủ ám đoạt, có Kình Dương đồng độ, chủ chen lấn。 Thấy sát tinh còn cùng Thiên Mã đồng độ hoặc Thiên Mã hội chiếu, chủ phân ly。  

(4) Thái Dương Thiên Lương đồng độ hai cung Mão Dậu, vì Thái Dương tại cung Mão nhập miếu, nên so với cung Dậu cát lợi hơn nhiều。 Tại cung Mão, không thấy sát diệu hung tinh, không chủ tranh chấp ghen ghét, tương phản, càng có Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Văn Xương、 Văn Khúc、 Hóa Khoa v.v, Thiên Lương liền là Ấm tinh, chủ trợ lực dìu dắt。 Thiên Lương cung Huynh Đệ tại Dậu thấy cát diệu cát hóa thì cát khí giảm đẳng。 Cung Dậu Thái Dương Thiên Lương, Thái Dương Hóa Kị, càng có các sát diệu, chủ [lẫn nhau phát sinh hiểu lầm ghen ghét], thấy Thiên Đồng Hóa Kị hoặc Cự Môn Hóa Kị, cũng là như vậy。 Thấy Thái Âm Hóa Kị, thì chủ [tranh đoạt gia sản hoặc di sản]。  

(5) Thiên Cơ Thiên Lương tương hội, chủ [hai người] số lượng này chỉ có thể làm tham khảo。 Tính chất tinh hệ này lãng đãng, nên dễ dàng phân ly, Thiên Cơ Hóa Kị là bất lợi nhất, càng gặp Thiên Mã càng là nhiều biến động, không có duyên anh em。  

(6) Thiên Lương cung Huynh Đệ tại tam phương thấy Thái Âm, vì Thái Âm chủ nữ tính, vì vậy, càng có Hồng Loan、 Thiên Hỷ đồng dạng là chủ nữ tính, liền chủ có chị em gái mà không có anh em, hoặc số lượng anh em thưa thớt。  

(7) Thiên Đồng Thiên Lương đồng độ, vì vị trí ở cung Dần hoặc cung Thân, hai cái cung vị này là Thiên Mã Địa, vì vậy dễ có tình huống ở riêng, Thiên Mã đồng độ càng chuẩn, nguyên văn chỗ nói [người cùng trú hai người, người ở riêng có thể ba người], đều không thể làm chuẩn。

Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Huynh Đệ:
Tìm hiểu thêm về Thiên Lương ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *