Tham Lang Cung Huynh Đệ

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Tham Lang Cung Huynh Đệ Luận Giải

Sao Tham Lang cung Huynh Đệ nhập miếu,hội Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt, chủ anh em hòa hợp, giúp đỡ lẫn nhau, vui chơi cùng nhau; chủ có anh em ba người。 Sao Tử Vi đồng độ, hai người。 Sao Liêm Trinh đồng độ, một người, hoặc bất hòa。 Hội chiếu sao Vũ Khúc thì cô đơn, hoặc khác mẹ sinh。 Tham Lang lạc hãm, chủ cũng có anh em khác mẹ。 Hội chiếu Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên Hình, cô đơn hoặc có hình khắc bất hòa。

Tham Lang cung Huynh Đệ anh em vui vẻ chơi đùa  

Bình Chú Về Tham Lang Cung Huynh Đệ

(1) Tham Lang tại cung Huynh Đệ, tính chất cơ bản cát lợi, chủ quan hệ lẫn nhau hài hòa, ít miệng lưỡi phân tranh, nhưng cũng riêng phần mình có tư tâm, trợ lực không đủ, tất phải thấy Phụ Bật Khôi Việt, mới chủ [hòa hợp] với [giúp đỡ lẫn nhau]、 [vui chơi cùng nhau]。 Nếu như là Tham Lang Hóa Lộc, còn không thấy Tứ cát kể trên, thì chỉ là tính chất [vui chơi cùng nhau], có thể cùng phú quý, không có thể cùng hoạn nạn。  

(2) Tham Lang cung Huynh Đệ độc tọa, chủ [anh em ba người], càng gặp Hồng LoanThiên Hỷ, thì con gái nhiều con trai ít, nhưng đây chỉ có thể làm tham khảo mà thôi。 Tử Vi Tham Lang đồng độ, thì chủ [hai người], thấy cát diệu thì anh em có thể dựa, thấy sát diệu thì bị hạn chế và ngầm chiếm đoạt。 Liêm Trinh Tham Lang, chủ anh chị em số lượng thưa thớt, có hình khắc, chí ít là lẫn nhau [bất hòa], Liêm Trinh Hóa Kị cùng Tham Lang Hóa Kị, càng chuẩn, như càng có Hỏa Linh Dương Đà cùng đào hoa Tạp diệu, thì có anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha。  

(3) Sao Vũ Khúc là Quả Tú, vì vậy, Tham Lang tại cung Huynh Đệ, không thích hội Vũ Khúc, đồng độ hoặc củng chiếu đều không cát lợi, càng có sát diệu Hóa Kị, bản thân thường thường là con duy nhất, tại trong nhà cảm giác [cô đơn], thấy đào hoa Tạp diệu cùng Tả Phù Hữu Bật, thường chủ có anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha。  

(4) Tham Lang cung Huynh Đệ lạc hãm, tức tại cung Tị Hợi cùng Liêm Trinh đồng độ, càng gặp sát diệu và đào hoa tạp tinh, cùng Tả Phù Hữu Bật, mới chủ [anh em khác mẹ], tại hiện đại, cũng khả năng chủ anh em khác cha。  

(5) Tham Lang thấy chư sát Hình, chủ [cô đơn hoặc hình khắc bất hòa], nhưng nếu như chỉ thấy Hỏa Tinh Linh Tinh đồng độ, thì là cách cục Hỏa Tham Linh Tham, chủ anh em đột phát, nhưng tự thân lại chưa hẳn được ân huệ。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Huynh Đệ:
Tìm hiểu thêm về Tham Lang ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *