Tham Lang Cung Tử Tức

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Tham Lang Cung Tử Tức Luận Giải

Sao Tham Lang cùng cung Tử Tức, hội chiếu Hàm TrìThiên Diêu, trước gái sau trai, hoặc vợ kế vợ lẽ sinh con trai。 Tham Lang cung Tử Tức nhập miếu, hội Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt, ba người trở lên。 Sao Vũ Khúc đồng độ, ba người。 Sao Tử Vi đồng độ, có được muộn hai người。 Sao Liêm Trinh đồng độ, hai người。 Hóa Kị, con cái nhiều bệnh đa tai, phải cho đi làm con thừa tự。 Hội chiếu Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên Hình, tiểu sản khó sinh hoặc hình khắc động phẫu thuật。 
Tham Lang cung Tử Tức chủ con cái hiếu động

Bình Chú Về Tham Lang Cung Tử Tức

(1) Tham Lang tại cung Tử Tức, vì đào hoa chủ nữ tính, nên đa phần chủ trước sinh con gái sau sinh con trai, không chỉ hội chiếu [Hàm Trì、 Thiên Diêu], tựu là đào hoa Tạp diệu khác như Hồng LoanThiên Hỷ, cũng có tính chất này, chủ [trước gái sau trai]。 Tại cổ đại, tinh hệ này chủ chính thất có gái không trai, chỉ có thể do vợ lẽ sinh con trai。  
(2) Tham Lang tại 4 cung Thìn Tuất Sửu Mùi nhập miếu, thấy Tứ phụ diệu, càng là có được Tả Phù Hữu Bật, chủ con cái số lượng khá nhiều, có thể tại [ba người trở lên], nhưng đây chỉ có thể làm tham khảo, thực tế có thể xa xa nhiều hơn số lượng này, tại xã hội hiện đại, vì biện pháp tránh thai lưu hành, nên cũng đa phần không chuẩn。  
(3) Tử Vi Tham Lang đồng độ, chủ [có được muộn], nếu như Thiên Thọ đồng độ, càng là như vậy, tuổi tác của bản thân cùng con cái, có khoảng cách rất lớn。  
(4) Tham Lang và Liêm Trinh đồng độ, chủ có con cái [hai người], hình khắc của tinh hệ này tính chất nặng nhất, dễ dàng sinh ly tử biệt, dùng thấy sát diệu Lộc Tồn Thiên Mã Hóa Kị v.v là chuẩn xác。 Càng là Liêm Trinh Hóa Kị, càng chủ [con cái đa tai nhiều bệnh], hình khắc của Tham Lang Hóa Kị khá nhẹ。 Vô luận một tổ hợp Tham Lang nào, gặp Hỏa Linh Dương Đà Hình các loại hung tinh, đều có khuynh hướng tiểu sản sinh non。
Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tử Tức
Tìm hiểu thêm về Tham Lang ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *