Sao Liêm Trinh Toàn Tập

Tử Vi Đẩu Số

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Nguyên Văn Về Sao Liêm Trinh Trong Tử Vi Đẩu Số

Sao Liêm Trinh tại Ngũ hành thuộc Âm hỏa, tại Thiên thuộc Bắc Đẩu tinh quần, hóa là Tù。 Tại Mệnh bàn là Thứ đào hoa。 Nhưng sao Liêm Trinh tại cung Mùi thủ Mệnh, sao Hóa Lộc hoặc tại cung Dần、 Thân thủ Mệnh, hội sao Lộc Tồn, trái lại là Thanh bạch thượng cách。 Tại cung Mùi、 cung Thân、 cung Mão, có cát tinh củng chiếu, không gặp Tứ sát Không Kiếp, đều chủ phú quý đầy đủ。 Tại cung Thìn cùng Thiên Phủ đồng độ, chủ thanh danh truyền xa, tại Cung Tị cùng Tham Lang đồng độ, không có sát diệu, chủ là nhân vật quan trọng của quân chính。 Liêm Trinh、 Thất Sát tại cung Mùi nằm cùng, hoặc là sao Liêm Trinh tại cung Thân, mà sao Thất Sát tại cung Ngọ, có cát tinh hội chiếu, không có Tứ sát、 Không Kiếp、 Hình Hao xung phá, là thượng cách phú quý song toàn, gọi nó là [Hùng Túc Càn Nguyên cách]。 Bởi vì Âm hỏa của sao Liêm Trinh cùng Âm kim của sao Thất Sát đem chế làm dụng, tựa như hoang sơn khoáng thạch trải qua lửa rèn đúc về sau, chính là thành nguyên liệu cực quý báu。 Sao Liêm Trinh tại hai cung Tị、 Hợi, có Kị tinh hoặc sát diệu, thì chủ tứ hải bôn tẩu。 Vô luận Quân nhân、 Thương nhân đều chủ tại bên ngoài phong sương tuyết vũ, gian khổ vất vả。 Như cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên HìnhĐại HaoHóa Kị、 Không Kiếp hội chiếu, mà không có cát tinh hóa giải, chủ chết ở tha hương。 Sao Liêm Trinh cung Mệnhsao Thiên Nguyệt củng chiếu, không có cát hóa, hội sát diệu, chủ tạp bệnh tha hương。

Sao Liêm Trinh có tính chất của quân đội

Bình Chú Về Sao Liêm Trinh

 Bình chú:

 (1) Sao Liêm Trinh là sao Thứ đào hoa trong 14 Chính diệu, Chính đào hoa là Tham Lang, Liêm Trinh Tham Lang là một cặp, tại trong tam phương tứ chính, quan hệ rất là mật thiết。 Hóa khí của nó là Tù, nên có đủ sát khí, vì vậy, tại trên mức độ nhất định, sao Liêm Trinh có tính chất võ chức và huyết quang。

 Ý nghĩa của Thứ đào hoa, cần cùng Chính đào hoa làm một so sánh, mới dễ ở khán ra manh mối。 Tham Lang chủ háo sắc phong lưu, chủ phong nguyệt sắc tình, chủ nhục dục, nhưng sao Liêm Trinh thì chỉ là lẳng lơ dí dỏm, thú vị, thích nói lời nói khôi hài, trọng niềm vui nam nữ cảm tình, còn không chuyển thành sắc tình trần truồng。 Mà Tham Lang và Liêm Trinh, đều mang theo khí chất nghệ thuật, từ sự nghiệp phương diện khán, hai sao đều có tiềm năng tiến thân đoàn giải trí。

 (2) Mệnh Liêm Trinh tại cung Mùi, tất cùng Thất Sát đồng độ, đây là Hùng Túc Càn Nguyên cách nổi danh, dù không thấy cát tinh, cũng có sự nghiệp khí phách, nguyên văn chỉ nói nó là [Thanh bạch thượng cách], đây chỉ nói ra được một mặt của Mệnh cách này, đều không toàn diện。 Nguyên văn vì vậy nói Liêm Trinh Thất Sát cung Mùi đồng độ là [Thanh bạch thượng cách], là bởi vì phẩm cách của sao Liêm Trinh có đủ vui chơi, đối với cảm tình bất trung, nhưng tại cung Mùi, thì mệnh tạo tập trung tinh thần ở phương diện khai sáng sự nghiệp, không rảnh đùa giỡn nam nữ tư tình, nên là [Thanh bạch cách]。 Bất quá, Hùng Túc Càn Nguyên cách dùng Liêm Trinh Hóa Lộc là chuẩn xác, một cách cục này vì vậy có thể thành lập, là bởi vì sao Liêm Trinh là Âm hỏa, Thất Sát là Âm kim, hai sao đồng độ, thì Âm hỏa có thể trị luyện Âm kim, tạo thành vật hữu dụng。 Không chỉ sao Liêm Trinh có Thanh bạch cách này, sao Tham Lang là Chính đào hoa, cũng có Thanh bạch cách của nó, nhưng đây là để sau hãy nói。 (3) Sao Liêm Trinh tại cung Thân thủ Mệnh, Thất Sát tại cung Phu Thê, cũng có cho rằng đây là [Hùng Túc Càn Nguyên cách], nhưng tác giả phản đối thuyết này, bởi vì sao Liêm Trinh tại Mệnh, Thất Sát tại cung Phu Thê, cung Phu Thê thông thường và phẩm chất tính cách tiềm năng của cá nhân không có liên quan, nên không thể nói là Âm hỏa của cung Mệnh,trị luyện Âm kim của cung Phu Thê。 Ngoài ra, phương Thân tuy thuộc Kim, nhưng cũng không thể nói là Âm hỏa của sao Liêm Trinh, trị luyện Kim của cung Thân hay sao?

 Trái lại, nếu như là Thất Sát tại cung Ngọ thủ Mệnh, sao Liêm Trinh tại cung Thân thủ cung Phúc Đức, thì sao Liêm Trinh là tâm tính, Thất Sát là Mệnh cách, lấy Hỏa của tâm tính, thiêu luyện Kim của Mệnh cách, thì có thể nói có lý。 Vì vậy, cùng nói đây là Hùng Túc Càn Nguyên cách, không bằng giống nguyên văn chỗ nói, là Liêm Trinh Thanh bạch cách, làm được thích đáng。

 Sao Liêm Trinh không chỉ độc tọa cung Thân là Thanh bạch thượng cách, tọa ở cung Dần cũng thuộc loại cách cục này, nhưng mà tất định lấy người sinh năm Giáp là cát lợi nhất, điều này chính là bởi vì phàm người sinh năm Giáp, Liêm Trinh tất định Hóa Lộc, mà Lộc Tồn cũng tất tại cung Dần, nên tất có Lộc Tồn đồng độ hoặc củng chiếu。 Sao Liêm Trinh đắc Lộc, thì sự nghiệp cường thịnh, có khí phách, có thể phú có thể quý, mà không lạc ở trong cạm bẫy háo sắc phong lưu。

 Trừ người sinh năm Giáp ra, phàm tại cung Dần Liêm Trinh thủ Mệnh, mà là người sinh năm Bính、 người sinh năm Tân、 người sinh năm Ất、 người sinh năm Mậu, đều là Thanh bạch cách。 Người sinh năm Bính, Kình Dương tại Ngọ; người sinh năm Tân, Đà La tại cung Thân, Kình Dương tại cung Thìn; người sinh năm Ất, Đà La tại cung Dần; người sinh năm Mậu, Kình Dương tại Ngọ。 Những kết cấu này,sao Liêm Trinh không phải hội Đà La, tựu là thấy Kình Dương, đều có thể tá trợ sát khí của Dương Đà, tăng thêm gian khổ cuộc đời của nó, nên không chuyển thành háo sắc buông thả, mà là tích lũy quyền lực phấn đấu, vì vậy thuộc Thanh bạch cách。 Phàm Liêm Trinh ở cung Thân thủ Mệnh, người sinh năm Kỷ、 người sinh năm Canh、 người sinh năm Quý, cũng thuộc về Thanh bạch cách。 Người sinh năm Kỷ, cung Phu Thê đắc Lộc Tồn; người sinh năm Canh, Lộc Tồn tại Mệnh; người sinh năm Quý, Lộc Tồn chiếu nhập cung Mệnh。 Đều thuộc Thanh bạch cách。

 Liêm Trinh tại cung Mùi cung Thân, dù rằng không đắc Lộc Tồn Hóa Lộc, lại thấy Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtVăn XươngVăn Khúc, còn là như nguyên văn nơi nói: [phú quý song toàn], lấy không thấy Tứ sát Không Kiếp là chuẩn xác, gặp nó thì sự nghiệp tài vận nhiều chướng ngại, thành tựu xa xa không bằng。

 Nguyên văn ngoài ra đề cập đến cung Mão Liêm Trinh có thể phú quý song toàn。 Tại cung Mão, Liêm Trinh Phá Quân đồng độ, mà Liêm Trinh cư Nhàn cung, Phá Quân thì thừa vượng, cách cục này chủ mệnh tạo tâm sự nghiệp nặng, sự nghiệp đa dạng hóa, nhưng có khuyết điểm không chuyên nhất, nhưng đắc Phụ Bật Khôi Việt Xương Khúc Lộc Mã các loại cát tinh, còn là có thể có thành tựu rất lớn, phú quý song toàn。

 (4) Liêm Trinh Thiên Phủ tại cung Tuất đồng độ, so với tại cung Thìn phải tốt hơn nhiều。 Bởi vì tại cung Thìn, Tử Vi tại cung Tý thủ Tài Bạch, đây chỉ là Nhàn cung mà thôi, nhưng Liêm Trinh Thiên Phủ tại cung Tuất, thì Tử Vi nằm ở cung miếu, tính chất tương tự, nhưng mức độ lại có to lớn sai khác。 Liêm Phủ tại cung Tuất thủ Mệnh, nguyên văn chỉ là [thanh danh dương khí], đây chưa thể rõ ràng nói tính chất của nó。 Trên thực tế, cái kết cấu này, khí phách khá lớn, càng gặp Lộc Tồn、 Hóa Lộc、 Văn Xương、 Văn Khúc、 Hóa Khoa các loại, người này lòng mang đại chí, mà còn có lực lượng thực tiễn, tay không tấc sắt đánh Thiên hạ, có tài trí, có gan dạ sáng suốt, có Hỏa Linh Dương Đà cũng chỉ là gian khổ mà thôi, không tổn hại khí khái của nó。

 (5) Nguyên văn nói: [(Liêm Trinh) tại cung Tị cùng Tham Lang đồng độ, không có sát diệu, chủ là quân chính nhân vật quan trọng。] Vô luận là Liêm Trinh hoặc Tham Lang, tại cổ đại đều có tính chất của kiếp sống quân đội, nhưng hiện đại tòng quân trái lại không phổ thông, càng là tại Hồng Kông, càng hiếm có người tham gia quân đội đánh trận, vì vậy, ngược lại không bằng từ tính chất đào hoa của Liêm Trinh Tham Lang quan sát, càng có thể chuẩn xác nhìn thấy ý nghĩa chân chính của cách cục này。 Liêm Trinh Tham Lang, đối với thị giác nghệ thuật rất có tài năng, từ phương diện này phát sinh tình hình, có thể có thành tựu rất tốt, càng là là thấy Văn Xương、 Văn Khúc、 Hóa Khoa、 Thiên TàiHồng LoanThiên HỷHàm TrìĐại HaoThiên Diêu Mộc Dục các loại, càng có thể phát huy tài hoa của phương diện này, được người thưởng thức, thanh danh viễn bá, nhưng tính cách lại khá là ngỗ ngược buông trôi, đây tức là tính cách của nghệ thuật gia vậy。 Nguyên văn chỉ đề cung Tị, trên thực tế cung Hợi cũng là như vậy, bất quá, cung Hợi là Thủy hương, tính chất đào hoa càng nồng, thường có khắc ứng của phóng đãng cùng vì sắc dẫn đến tai họa, ví dụ như, cung Hợi Liêm Trinh Tham Lang Đà La đồng độ, là phiếm thủy đào hoa cách, chủ sắc dục chiêu họa。 Nên cung Hợi tại phương diện tinh hệ phối hợp, thường không bằng cung Tị。 (6) Liêm Trinh Tham Lang đồng độ, không phù hợp càng gặp sát diệu hoặc Kị tinh, chủ [tứ hải bôn tẩu]、 [phong sương vũ tuyết]、 [gian khổ vất vả] v.v, đây là chỉ khó mà thành gia lập thất, cuộc đời trôi nổi, nhưng mà, đây kỳ thực cũng là tự chuốc vạ vào thân, tính cách như vậy, cầu nhân đắc nhân thôi。

 Cần phải chú ý đích thị là, bởi vì Liêm Trinh và Tham Lang đồng độ, nên có Hỏa Tinh cách và Linh Tinh đồng độ hoặc củng chiếu, chỉ cần không hội kiến Kình Dương、 Đà La、 Địa KhôngĐịa Kiếp、 Đại Hao các loại, liền không phải cách cục xấu, mà là Hỏa Tham cách hoặc Linh Tham cách, cũng có ý vị bỗng nhiên mà phát。 Nguyên văn đề cập đến cách cục này đã không phù hợp Quân nhân, cũng không phù hợp Thương nhân, trên thực tế, làm Thương nhân so với tòng quân phải tốt hơn, tuy trôi nổi mà có thu hoạch。

 (7) Liêm Trinh hội Hỏa Linh Dương Đà Không Kiếp Hao Hình Kị, nguyên văn nói không thấy cát diệu, chủ khách tử tha hương。 Nếu như sát diệu hung tinh nhiều, thì tất phải đắc Lộc mới có thể hóa giải, Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc đều được。 Đồng dạng, Liêm Trinh hội Thiên Nguyệt, cũng lấy đắc Lộc là đẹp, bằng không chủ bệnh。 Nếu Thiên Nguyệt tại cung đối, thì là tinh hệ [tạp bệnh tha hương], nhưng tất phải càng gặp Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La các loại sát diệu mới đúng, đơn độc một khỏa Thiên Nguyệt, không hại đến đại thể。

 (8) Liêm Trinh tại Mệnh, cát hung biến hóa rất lớn, thậm chí có thể nói, đây là trong 14 Chính diệu, một khỏa có tính chất khởi lạc lớn nhất, cát lợi thành tựu đại nghiệp, thanh danh viễn bá, phú quý song toàn, không cát lợi thì háo sắc phóng đãng, buồn chán gập ghềnh。 Là một con rồng hay là một con rắn, thường chỉ cách một chút。

Tìm hiểu về 14 Chính Tinh:


 
Share this