Cung Phu Thê Toàn Tập

12 Cung Chức

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Cung Phu Thê Là Gì?

Cung phu thê là thể hiện tướng mạo, thể hình, công việc của phối ngẫu cùng với sớm hay muộn của hôn nhân, cảm tình phải chăng thắm thiết, sinh hoạt tính phải chăng hài hòa, biểu hiện cụ thể của hôn nhân gia đình phải chăng ổn định.

Tại trong kết giao với người khác giới sẽ xuất hiện tình huống gì, có hay không ngoại tình, đều có thể rõ ràng nơi biểu hiện ra đến.

Cát Hung tinh tại trong cung Phu thê hội hợp, mức độ ứng Cát ứng Hung cũng có thể tại cung này hiển thị ra đến. 

Cung Phu Thê luận giải về tình cảm vợ chồng, hôn nhân

Luận Giải Cung Phu Thê

Sao Tử Vi cung Phu thê, thê tử có cá tính, có khí khái của nam nhân, phù hợp hôn nhân muộn, không phù hợp hôn nhân sớm, kết hôn sớm không hạnh phúc đến già. Như cùng Phá Quân chiếu hội, hôn nhân có trắc trở, lại cùng sao Kình Dương, sao Đà La, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Địa Không, sao Địa Kiếp, sao Thiên Hình tương hội, chủ hình khắc, mệnh có 3 vợ. Cùng sao Thiên Phủ đồng cung hoặc hội chiếu, chủ bạch đầu giai lão. Cùng sao Tham Lang đồng cung, như có Cát tinh phù trợ, tuy có trục trặc, nhưng có thể tránh được hình khắc.

Sao Thiên Cơ cung Phu thê, thê tử tính tình nhanh nhẹn khéo léo, hội Thái Âm, chủ có vợ hiền nội trợ, hội Thiên Lương hôn nhân phù hợp muộn không phù hợp lấy sớm, hôn nhân sớm chủ ly dị. Cùng sao Kình Dương, sao Đà La, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Thiên hình, Hóa Kị hội hợp, chủ hình khắc.

Sao Thái Dương cung Phu thê, nhập miếu, thông minh thiện lương, hôn nhân phù hợp lấy muộn không phù hợp lấy sớm, hôn nhân sớm có trắc trở, hội sao Thái Âm, chủ có vợ hiền nội trợ, mà vợ còn rất đẹp. Có sao Kình Dương, sao Đà La, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Địa Không, sao Địa Kiếp, sao Thiên Hình hội chiếu, chủ hình khắc sinh ly. Như sao Thái Dương lạc hãm, Hóa Kị, hội Sát tinh, vợ chồng không thể bạch đầu giai lão. Gặp Tứ sát, hội sao Phá Quân, không có lễ thành hôn.

Sao Vũ Khúc cung Phu thê, chủ hình khắc, hoặc sinh ly tử biệt. Nhập miếu, hôn nhân muộn có thể tránh, lấy người cùng tuổi là phù hợp, hội Cát tinh cùng sao Văn Xương, sao Văn Khúc, Hóa Khoa, chủ vợ hiền từ. Có sao Lộc tồn, sao Thiên Mã, vì vợ mà đắc tài. Gặp sao Thất Sát, sao Phá Quân, mệnh có 3 vợ. Gặp sao Kình Dương, sao Đà La, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Phá Quân, sao Thất Sát, chủ có tai họa ngoài ý muốn, hoặc bởi vì vợ mà phá tài.

Nữ mệnh Vũ Khúc lâm cung phu hội sao Thất Sát, sao Phá Quân, Hóa Kị, chủ tái hôn hoặc làm vợ bé, bằng không hình khắc cực nặng, hoặc không có con cái, hoặc chồng có tệ nạn khó bỏ, hoặc chồng có tai họa ngoài ý muốn.

Sao Thiên Đồng cung Phu thê, cần phải kết hôn muộn, mới có thể sống hạnh phúc đến già, bằng không, ba lần kết hôn chưa dừng, như sao Thiên Đồng lâm hãm cung lại hội chiếu sao Kình Dương, sao Đà La, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Địa Không, sao Địa Kiếp, sao Thiên Hình, chủ ở riêng, hoặc ly dị, hoặc hình khắc bệnh nặng v.v. Cùng sao Thiên Lương đồng cung, sau khi ly hôn lại kết hôn với một phụ nữ xinh đẹp. sao Thiên Đồng lâm cung Phu thê, trước sống chung sau kết hôn có thể tránh ly dị.

Nữ mệnh Thiên Đồng lâm cung Phu, có Cát tinh phù trợ, có thể tránh ly hôn. Hội sao Kình Dương, sao Đà La, Hỏa tinh, Linh tinh, Hóa Kị, phù hợp làm vợ kế, vợ bé hoặc kết hôn muộn, bằng không xa cách hoặc có danh vợ chồng mà không có thực tế quan hệ, hoặc ly hôn tái giá. Có Thiên Hình tại cung Phu thê mà lạc hãm, có hình khắc bất lợi cho hôn nhân. Có sao Cự Môn hội chiếu, càng chủ khẩu thiệt phân tranh, tinh thần nghi hoặc bất định.

Sao Liêm Trinh cung Phu thê, có Cát tinh phù trợ, hội sao Thiên Phủ, là người tính tình cương cường, tránh được hình khắc. Không có Cát tinh, ở riêng, hoặc ly dị. Hóa Kị, sau khi ly hôn lại tái giá. Lạc hãm, là mệnh ba vợ. Phùng sao Phá Quân, sao Thất Sát, cũng chủ ly hôn bất hòa, bằng không hình khắc, hội sao Kình Dương, sao Đà La, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Thiên Hình, chủ hình khắc, hoặc vì sự tình nam nữ phát sinh kiện cáo tranh đấu các loại tình huống. Hóa Kị, chủ bởi vì sự tình nam nữ mà phát sinh khẩu thiệt phiền não.

Nữ mệnh cung Phu thê có sao Liêm Trinh, chủ hình khắc, hoặc ở riêng hoặc là vợ kế, hội chiếu Sát tinh ác diệu, là vợ bé,  chưa kết hôn mà sống chung, có thể tránh hình khắc, bằng không hoặc ly dị, hoặc tang chồng.

Sao Thiên Phủ cung Phu thê, chủ được vợ hiền từ, hoặc vì vợ mà giàu. Như lạc hãm, hoặc phùng sao Kình Dương, sao Đà La, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Địa Không, sao Địa Kiếp, chủ sủng ái vợ lẽ mà ruồng bỏ vợ, là mệnh hai đời vợ. Như hội Cát tinh, thì cùng vợ tuy có sự việc phân ly, nhưng vẫn còn hiện tượng như xa mà không xa, như đoạn mà không phải đoạn, bởi vì là sao Thiên Phủ chính là sao về chân thành, ít tai họa hình khắc.

Nữ mệnh Thiên Phủ lâm cung phu, chủ được tình cảm phong phú, có chồng anh tuấn. Như cùng sao Vũ Khúc đồng cung, hội chiếu sao Kình Dương, sao Đà La, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Địa Không, sao Địa Kiếp, sao Thiên Hình, làm vợ kế, vợ lẽ là phù hợp, bằng không hình khắc ly dị.

Sao Thái Âm cung Phu thê, như cùng sao Văn xương, sao Văn Khúc đồng cung, chủ thông minh nhìn xa trông rộng, văn chương xuất chúng, học có sở trường. Hội cát diệu, bảng vàng đề tên, có kỹ năng chuyên nghiệp, có thể vượt hẳn mọi người, danh lợi song thu, đều chủ được vợ hiền từ xinh đẹp. Cùng sao Thái Dương đồng cung, có thể bạch đầu giai lão. Cùng sao Thiên Đồng hoặc sao Thiên Cơ đồng cung, chủ có phương pháp lo việc gia đình, thông minh đa tài trong việc nội trợ. Hội sao Kình Dương, sao Đà La, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Thiên Hình, sao Đại hao, sao Địa Không, sao Địa Kiếp, Hóa Kị, chủ sinh ly bệnh tai.

Sao Tham Lang cung Phu thê, chủ hình khắc, hôn nhân muộn hoặc trước hôn nhân gặp nhiều ngăn cách trắc trở, hoặc có người phá hoại là phù hợp, bằng không chủ hình khắc. Hội chiếu sao Kình Dương, sao Đà la, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Thiên Hình, mệnh ba đời vợ. Hội chiếu Hàm trì, Thiên Diêu, Liêm Trinh, Hóa Kị, chủ có đào sắc tranh chấp, hoặc sủng ái bồ mà ruồng bỏ vợ, bằng không hình khắc, hoặc là lập con thừa kế muộn có thể tránh hình khắc.

Nữ mệnh cung Phu sao Tham Lang đồng cung, chủ hình khắc, ở xa, chồng có ngoại tình thì tránh hình khắc. Phù hợp làm vợ lẽ, vợ kế, hoặc sau khi có con có thể tránh hình khắc chia ly, hoặc kết hôn với người nhiều tuổi và kết hôn muộn.

Sao Cự Môn cung Phu thê, thường có tranh chấp khẩu thiệt, lấy người nhiều tuổi là phù hợp. Như cùng sao Thái Dương đồng cung, thì tính tình hào phóng, làm việc rõ ràng, dũng cảm chịu trách nhiệm. Có Hóa Quyền, Hóa Lộc, Lộc Tồn, Tả Phù, Hữu Bật các loại Cát diệu hội chiếu, trợ phu ích tử, thông minh từ thiện. Có sao Thiên Đồng đồng cung, tuy thông minh, có hình khắc sinh ly. Như cùng sao Kình Dương, sao Đà la, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Thiên Hình, Cô Thần, Quả Túc hội chiếu, chủ hình khắc, hoặc ở riêng, hoặc khẩu thiệt, hoặc ly dị.

Nữ mệnh Cự Môn lâm cung Phu, có sao Thái Dương, Hóa Quyền, Hóa Lộc, sao Lộc Tồn, sao Tả Phù, sao Hữu Bật, sao Thiên Khôi, sao Thiên Việt các loại Cát tinh hội chiếu, chủ lấy chồng đã quý hiển mà còn giàu, đa tài đa năng, sự nghiệp có thành tựu, mà còn là người được kính ngưỡng. Như Hóa Kị, thì khẩu thiệt thị phi, hôn nhân gia đình bất hòa. Như hội sao Kình Dương, sao Đà la, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Thiên Hình, chủ hình khắc phân ly, mệnh ba đời chồng, hoặc làm vợ bé, vợ kế , sống chung mà không cử hành hôn lễ là phù hợp.

Sao Thiên Tướng cung Phu thê, chủ được vợ thông minh, có cách quản lý gia đình, vợ có dung mạo xinh đẹp, lấy người hơn tuổi hoặc thân càng thêm thân (lấy người quen biết hoặc thân thích lại càng thêm gần gũi) là phù hợp. Sao Tử Vi đồng cung, chủ vợ đắc chí tài cán cao, lấy kết hôn muộn là phù hợp. Sao Vũ Khúc đồng cung, có tai họa hình thương hoặc khẩu thiệt, Vũ Khúc Phá Quân củng chiếu, chủ hình khắc, phân ly, hoặc tại trước khi kết hôn từng cùng người khác giải trừ hôn ước, hoặc trước khi kết hôn ngăn cách khá nhiều, hoãn lại nhiều lần, tránh hình khắc, bằng không chủ mệnh hai lần lấy vợ. Cùng sao Liêm Trinh đồng cung, không có hình khắc. Có Hóa Lộc cùng với Lộc Tồn đồng cung, hôn nhân mỹ mãn, hoặc bởi vì vợ mà đắc tài. Cùng Hóa Quyền, Hóa Lộc, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Tài hội chiếu, vợ đa tài đa nghệ. Cùng Hóa Kị hội chiếu, chủ khẩu thiệt bất hòa, hoặc nhiều bệnh nhiều âu lo. Cùng sao Kình Dương, sao Đà la, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Địa Không, sao Địa Kiếp hội chiếu, chủ hình khắc, phân ly, cô độc.

Sao Thiên Lương cung Phu thê, phù hợp lấy người nhiều tuổi, lấy người cách biệt hơn ba tuổi trở lên là phù hợp. Cùng sao Thái Âm hội chiếu, chủ được vợ đẹp, nhưng lấy hôn nhân muộn, hoặc tái hôn là phù hợp, bằng không chủ hình khắc. Nữ mệnh cung Phu có sao Thiên Lương, lấy hôn nhân muộn hoặc vợ bé, vợ kế hoặc ở chung mà chưa kết hôn để tránh ly dị. Cùng sao Thiên Đồng đồng cung mà Hóa Kị hoặc hội chiếu sao Kình Dương, sao Đà la, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Thiên Hình, chủ sau khi ly hôn thì hình khắc, hoặc sau khi hình khắc lại ly hôn.

Sao Thất Sát cung Phu thê, nhập miếu, hội chiếu Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, chủ vợ tài cán nhanh trí, nhưng tại trước khi kết hôn có nhiều ngăn cách, trắc trở phát sinh. Cùng sao Tả Phù, sao Hữu Bật, sao Thiên Khôi, sao Thiên Việt, Giải thần, Thiên Đức các loại cát diệu hội chiếu, chủ vợ ổn trọng rộng lượng, vượng phu ích tử, là mọi người đều kính ngưỡng. Nhưng lấy kết hôn muộn làm phù hợp, bằng không nữ đoạt quyền chồng, hoặc xa cách ở riêng. Cùng sao Liêm Trinh đồng cung, hội Tứ sát tinh, cũng chủ tách ra ở riêng, hoặc là bệnh tai quấn lấy, vợ nếu có cũng như không.

Sao Thất Sát tại cung Dậu lâm cung Phu Thê, chủ hình khắc. Hội chiếu Sát diệu, chủ gặp tai họa ngoài ý muốn. Như lại hội Không Kiếp, Đại hao, thì bởi vì vợ mà khuynh gia phá sản. Cùng Dương, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp, Thiên Hình hội chiếu, chủ mệnh ba đời vợ.

Nữ mệnh Thất Sát lâm cung Phu, tại đất miếu vượng, hội Cát tinh, chủ chồng có được địa vị cao quý. Hội Sát diệu, thì chủ hình khắc, phân ly; lấy hôn nhân muộn, làm vợ bé, vợ lẽ là phù hợp, hoặc trước hôn nhân nhiều lần gặp trắc trở, phá hoại, kéo dài. Hội chiếu Hóa Kị, có nỗi lo tranh chồng đoạt tình cảm, hoặc có sự việc thay lòng đổi dạ phát sinh. Như cung Phu thê Thất Sát lâm hai cung Mão Dậu, thì chủ tai họa, hình khắc, phân ly, hoặc có lao bệnh, bệnh tim, bệnh thần kinh các loại sự việc phát sinh. Như lại hội chiếu Dương, Đà, Hỏa, Linh, Thiên Hình, Không, Kiếp, Đại hao, chủ có tai họa ngoài ý muốn, hình thương, hoặc tai họa lao ngục.

Sao Phá Quân cung Phu thê, chủ hình khắc, phân ly, hoặc có danh phận vợ chồng mà không có thực tế là vợ chồng. Kết hôn sớm thì chủ khắc, ba đời vợ trở lên, hôn nhân muộn hoặc trước hôn nhân gặp người khác phá hoại, trúng thương, bị nhiều trắc trở, trái lại chủ bạch đầu giai lão, nhưng cần tại sau khi kết hôn có việc ra ngoài, ở riêng, xa cách các loại tình hình phát sinh mới phù hợp. Hoặc là lấy vợ kế, vợ bé, hoặc sống chung trước khi kết hôn trái lại phù hợp. Cùng Liêm Trinh đồng cung, sau khi kết hôn bất hòa hoặc có ngoại tình. Cùng Tử Vi đồng cung, lấy người hơn nhiều tuổi là đẹp.

Cùng sao Lộc Tồn đồng cung, cùng gia đình không hợp, hoặc gia đình không đồng ý sự việc hôn nhân này, hoặc bị người khác chen vào, hãm hại, hoặc gây chuyện thị phi mà phân ly bất hòa. Cùng Tứ Sát, Thiên Hình, Không Kiếp hội chiếu, chủ hình khắc ly dị hoặc tai bệnh, khẩu thiệt thị phi.

Sao Phá Quân tại Tý, Ngọ, nữ đoạt quyền chồng.
Share this