Thái Âm Cung Tài Bạch

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thái Âm Cung Tài Bạch Luận Giải

Sao Thái Âm là Phúc tinh, lâm cung Tài Bạch, là phù hợp nhất, chủ đầy đủ sung túc nhiều tiền tài。 Nhập miếu cùng Tả PhùHữu BậtVăn XươngVăn KhúcLộc Tồn Hóa Lộc các loại cát tinh hội chiếu, là Mệnh của đại phú。 Cùng sao Thiên Cơ đồng cung, tay trắng làm nên hoặc do bản thân sáng nghiệp làm nên。 Nhật Nguyệt đồng độ, trước tán sau tụ。 Lạc hãm thành nhiều bại nhiều, tụ tán bất thường。 Cùng Đại Hao、 Không Kiếp đồng độ, có nỗi lo đạo tặc。 Phùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh, vì tiền tài phân tranh。

Thái Âm cung Tài Bạch chủ giàu có sung túc

Bình Chú Về Thái Âm Cung Tài Bạch

  (1) Thái Âm là sao sinh tài, nên thích nhất nhập cung Tài Bạch, càng là nằm ở cung vị miếu vượng, tài khí càng vượng。 Thái Âm lấy tự thân Hóa Lộc cát lợi nhất, thấy Lộc Tồn cũng cát lợi, song lộc tề hội là đại cát nhất。 Ngoài ra, cũng thích đắc Thiên Cơ Hóa LộcCự Môn Hóa LộcThiên Đồng Hóa Lộc v.v。 Nếu là Thiên Lương Hóa Lộc, thì tiến tài tất mang theo phân tranh, đều không hoàn toàn cát lợi, trái lại không phù hợp tham gia hoạt động thương nghiệp, lấy chuyên ngành cầu tài khá đẹp。 Ngoài ra, cung Tài Bạch Thái Âm Hóa Lộc, phù hợp nhất nhập cung Tài Bạch Lưu niên Thái Âm trùng điệp Hóa Lộc, tức là nói, nguyên cục Thái Âm Hóa Lộc, cung Tài Bạch Lưu niên tại năm Đinh, cũng là Thái Âm Hóa Lộc; hoặc nhập cung hạn Vũ Khúc Hóa Lộc, đều là thời kỳ tài khí đại vượng。 Vô luận như nào, chỉ cần Thái Âm cát hóa, còn thấy cát tinh không thấy sát diệu Không Kiếp Hình Hao, liền chủ [đầy đủ sung túc nhiều tiền tài]。

  (2) Thái Âm cung Tài Bạch nhập miếu, đắc Tả Phù Hữu Bật, chủ nhiều phương diện tài nguyên, còn dễ dàng thu được, thấy Văn Xương Văn Khúc, có thể dùng danh sinh tài, danh khí càng lớn, tài khí càng vượng; thấy Thiên Khôi - Thiên Việt, thì nhiều cơ hội tiến tài phát triển。 Lộc Tồn Hóa Lộc, càng là tượng trưng cho sinh tài。 Chư cát tề hội, là mệnh đại phú。

  (3) Thiên Cơ Thái Âm cung Tài Bạch đồng độ, Thiên Cơ chủ lưu động, Thái Âm chủ sinh tài, kết hợp lên đến, luận đoán hợp lý nhất, tự nhiên là thích hợp lưu động sinh tài, cụ thể mà nói, tựu là thích hợp tham gia các loại là m ăn giao dịch tiền mặt, như ngành bán lẻ, hoặc phục vụ sinh ý khác, nguyên văn chỗ nói là [tay trắng làm nên]、 [tự thân sáng nghiệp làm nên], đều là ý nghĩa này, nên càng có Lộc Tồn Hóa Lộc, thì kinh thương so với làm công càng thêm thích hợp。

  (4) Thái Dương Thái Âm cung Tài Bạch đồng độ, Thái Dương chủ phát ra, Thái Âm chủ thu tàng, một phát một thu, một Âm một Dương, cùng cát diệu cát hóa tương hội, chủ [trước tán sau tụ], nhưng cùng sát diệu Hóa Kị tương hội, thì [tụ tán vô thường], còn tổng kết xuống đến, thường lỗ vốn phá bại。 Thái Âm lạc hãm càng là như vậy。 Nếu như Thái Dương cư vượng địa, thì lợi cho lấy danh sinh tài, Thái Dương Hóa Lộc Hóa Quyền Hóa Khoa, càng là như vậy。 Thái Âm nhập miếu, thì tài khí thịnh, còn lợi cho tích trữ。 Thái Dương Thái Âm, nếu như Thái Dương Hóa Kị, càng có Kình Dương、 Thiên Hình、 Hỏa Tinh、 Linh Tinh v.v, đề phòng vì tiền tài dẫn đến quan ty kiện tụng, hoặc vì quan phi phá tài。

  (5) Thái Âm cung Tài Bạch, càng là không thích Địa KhôngĐịa Kiếp、 Đại Hao tương hội, sẽ đem tài khí của nó hóa đi, chủ phá hao, nhưng không nhất định là [nỗi lo đạo tặc], càng nhiều tình huống là làm ăn ế ẩm、 thu nhập giảm thiểu, thậm chí sập tiệm、 thất nghiệp v.v。 Lưu nguyệt phùng nó, thì khả năng chủ đạo tặc。 Thấy Văn Xương Hóa Kị hoặc Văn Khúc Hóa Kị、 đều có Âm SátThiên DiêuKiếp Sát v.v, chủ bị lừa。

  (5) Thái Âm cung Tài Bạch cùng chư sát tương hội, chủ vì tiền tài phân tranh, nên càng không thích gặp Không Kiếp Đại Hao và Thái Âm Hóa Kị, chủ trong phân tranh phá bại。
Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tài Bạch:
Tìm hiểu thêm về Thái Âm ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *