Thiên Lương Cung Phúc Đức

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Lương Cung Phúc Đức Luận Giải

Sao Thiên Lương lâm cung Phúc Đức nhập miếu, chủ an lạc hưởng thụ。 Cùng sao Thái Dương đồng độ, có Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtThiên QuýÂn QuangThiên Vu các tinh diệu hội chiếu, chủ phúc dày lộc trọng,có thể phú quý。 Sao Thiên Đồng đồng độ, an định。 Sao Thiên Cơ đồng độ, lao tâm lao thần。 Sao Hóa Kị, vô phúc nhiều phiền não, Đà La đồng độ, tự tìm bận rộn。 Kình DươngHỏa TinhLinh Tinh hội chiếu, phúc bạc nhiều phân tranh, nhiều thị phi, không an định。 Sao Thiên Lương cung Phúc Đức nhập miếu, chủ an nhàn, có thú vị của danh sĩ, tùy tiện không súc tích,là mẫu người lạc quan, không thích động。 Người lạc hãm, lười biếng dây dưa, thường dây dưa lỡ chính sự。 Sao Thiên Lương tại 3 cung Tị、 Hợi、 Thân,hội Thiên Mã、 Không Kiếp、 Đại Hao, chủ phù động bôn tẩu bất an。  

Thiên Lương Cung Phúc Đức chủ thích nhàn nhã

Bình Chú Về Thiên Lương Cung Phúc Đức

(1) Thiên Lương cung Phúc Đức, tính chất cơ bản là [an lạc hưởng thụ], nhưng tất là tinh thần hưởng thụ, tự có được niềm vui riêng mình, không hẳn vật chất làm cơ sở, cũng không hẳn sự việc có giá trị gì vui vẻ。  

(2) Thiên Lương hội chư cát, thấy Phụ Bật Khôi Việt, chủ [phúc dày], thấy Lộc Tồn、 Hóa Lộc, chủ [Lộc trọng], phải chăng phú quý, lại càng cần xem tam phương tứ chính của cung Mệnh, không thể chỉ dựa vào cung Phúc Đức mà luận。  

(3) Thiên Đồng Thiên Lương đồng độ, vì Thiên Đồng là Phúc tinh, nên chỉ cần không thấy sát diệu Hóa Kị các loại hung tinh, thì chủ tinh thần [an định], ít phiền nhiễu, thấy cát tinh thì vui vẻ tự tại。 Bất quá, Thiên Đồng Thiên Lương đồng độ, như Thiên Đồng Hóa Kị, có Thiên Khôi、 Thiên Việt, đều gặp Đà La、 Âm SátThiên DiêuThiên HưThiên NguyệtThiên Khốc v.v, thì mệnh tạo khả năng là người kém nhận thức, phải dựa vào người khác chăm sóc, tự thân không hẳn quá chịu khó làm việc。  

(4) Thiên Cơ Thiên Lương đồng độ, vì Thiên Cơ là tâm của tâm trí, chủ tinh thần biến hóa, nên hơi thấy sát diệu, liền chủ [lao tâm lao thần], tính chất cụ thể, nguyên văn đã có nói đến。 Thiên Cơ Hóa Kị, thì [vô phúc nhiều phiền não], mà [nhiều phiền não] này, kỳ thực chỉ là buồn lo vô cớ mà thôi。  

(5) Phàm Thiên Lương cung Phúc Đức, tất là người thích nhàn nhã, tức [hứng thú của danh sĩ], nhưng phải nhập miếu gặp cát tinh mới đúng, lạc hãm gặp sát tinh, liền thành [lười biếng kéo dài], Đà La đồng độ càng tệ, trong đó sai khác, tất phải cặn kẽ phân biện。

Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Phúc Đức:


Tìm hiểu thêm về Thiên Lương ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *