Thất Sát Cung Phúc Đức

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thất Sát Cung Phúc Đức Luận Giải

Sao Thất Sát lâm cung Phúc Đức, nhập miếu hội cát diệu, chủ phúc dày chí cao。 Nhưng chủ bất lợi thê tử, có hình khắc、 kết hôn muộn các loại sự tình。 Vũ Khúc đồng độ, chủ tâm phiền bất an。 Sao Hóa Kị, thì nhiều lo lắng suy nghĩ, nhiều thị phi。 Sao Liêm Trinh đồng độ, chủ bận rộn。 Sao Tử Vi đồng độ, chí quá cao, thường vì hiện thực không thể phù hợp lý tưởng mà phiền não。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Đại HaoThiên Hình hội chiếu, chủ phí tâm phí thần, lao tâm lao lực。 N mnh Tht Sát lâm cung Phúc Đức, chủ khắc phu hình thương, nên kết hôn muộn、 vợ kế、 vợ lẽ là phù hợp。  

Bình Chú Về Thất Sát Cung Phúc Đức

(1) Thất Sát tại cung Phúc Đức, chủ tính cách tích cực, không thích an nhàn, vì vậy, thấy cát diệu chủ tích cực mà có thành tựu, điều này tức [phúc dày chí cao], cũng chủ dùng trí tuệ hành sự, không dùng thể lực lao động。 Là không phải [bất lợi thê tử], thì cần cùng cung Phu Thê hợp lại tham khảo, không có thể hết thảy mà luận。  

(2) Vũ Khúc Thất Sát đồng độ, hai sao đều tính chất mạnh mẽ, nên chủ [tâm phiền bất an], nhưng thấy cát tinh cát hóa, thì có thể tại trong tâm phiền, nghĩ ra phương án thực tế, giải quyết vấn đề。 Như là Vũ Khúc Hóa Kị, thì không cát lợi, cũng bất lợi quan hệ nhân tế。  

(3) Liêm Trinh Thất Sát đồng độ, chủ [bận rộn], cát lợi thì bận rộn mà có thành tựu, không cát lợi thì uổng phí gian khổ, hoặc là vô sự mà vất vả bôn ba。 Liêm Trinh Hóa Kị càng là nhiều suy nghĩ vô vị。  

(4) Tử Vi Thất Sát đồng độ, chủ làm việc có dã tâm, tính cách tích cực, nhưng còn có chút cao ngạo, không dễ dàng phục người khác, mà [hiện thực không thể phù hợp lý tưởng], nên có cảm giác trắc trở, thấy cát tinh cũng là như vậy, phù hợp tự mình khống chế, không được tâm trí quá cao。  

(5) Nữ mệnh Thất Sát tọa cung Phúc Đức, phải chăng [khắc phu hình thương], cần cùng cung Phu Thê hợp lại tham khảo。

Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Phúc Đức:
Tìm hiểu thêm về Thất Sát ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *