Thất Sát Cung Nô Bộc

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thất Sát Cung Nô Bộc Luận Giải

Sao Thất Sát lâm cung Nô Bộc, chủ bị bạn bè liên lụy、 hãm hại、 hoặc tao ngộ tiểu nhân ghen ghét。 Hoặc chủ bị thủ hạ trộm cắp。 Cùng Lộc Tồn đồng độ, càng chủ bị tiểu nhân chen lấn。 Vũ Khúc đồng độ, sao Hóa Kị vì bạn phá sản, hoặc vì bạn bè mà sự nghiệp thất bại。 Đều chủ nô áp chủ。  

Bình Chú Về Thất Sát Cung Nô Bộc

(1) Thất Sát tính cương mà cô khắc, tính chất ở cung Nô Bộc cơ bản không cát lợi, chủ dễ dàng kết giao tiểu nhân。 Hỏa Tinh Linh Tinh đồng độ, chủ bị hãm hại; Đà La đồng độ, tiểu nhân ghen ghét; Kình Dương đồng độ, bị đến liên lụy; Địa Không Địa Kiếp đồng độ, bị [trộm cắp] hoặc bị ngầm chiếm đoạt lợi ích。 Lộc Tồn đồng độ, thì vì Kình Dương Đà La giáp cung, nên chủ [tiểu nhân chen lấn]。  

(2) Vũ Khúc Thất Sát đồng độ, càng có Hóa Lộc、 Lộc Tồn、 Thiên Mã, lợi cho tài vận, Vũ Khúc Hóa Kị thì chủ lỗ vốn, càng gặp Địa Không Địa Kiếp Đại Hao chư sát, chủ [vì bạn phá sản], bất lợi hợp tác, cũng chủ [nô áp chủ], tức thuộc hạ phản bội。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Nô Bộc:
Tìm hiểu thêm về Thất Sát ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *