Cung Nô Bộc Toàn Tập

12 Cung Chức

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Cung Nô Bộc Là Gì?

Cung Giao hữu, cổ nhân gọi là cung Nô bộc. Nô bộc là thành viên của gia đình, một đời là nô, cả đời là nô, vì vậy tốt xấu của cung Nô bộc, có thể quan sát ra hưng suy của một gia tộc, nô bộc nhiều hay ít, phải chăng đối với chủ trung thành, có thể hay không đối với chủ gắng sức, đối với chủ nhân đến nói là tương đối trọng yếu đó.

Tại quốc gia xã hội chủ nghĩa, người người đều là chủ nhân của quốc gia, đã trừ tận gốc quan hệ nô bộc, tùy theo cải cách của chế độ xã hội và thể chế, đem cung Nô bộc đổi thành cung Giao hữu, đem quan hệ nô bộc đã biến thành đồng chí hoặc quan hệ cấp độ trên dưới.
Cung Nô Bộc là nói về bạn bè

Luận Giải Cung Nô Bộc

Tam phương tứ chính của cung Nô bộc, Đối cung của nó là cung Huynh Đệ, nơi hội hợp là cung Phụ Mẫucung Tử tức, đây tựu là mô thức gia đình cổ điển hình nhất đã tổ hợp thành một cái tổ tôn ba đời thêm nô bộc.

Huynh đệ đại biểu bối phận ngang bằng, Tử tức đại biểu vãn bối, Phụ mẫu đại biểu trưởng bối, Tinh túc của ba cái cung này cùng cung Nô bộc củng chiếu, cũng tựu đem quan hệ nhân tế phản ảnh làm một cái chỉnh thể.

Hiện tại quan sát cung Nô bộc có thể dùng phương pháp tương đồng đến so sánh, Huynh đệ đại biểu đồng chí trong quan hệ nhân tế, bạn bè hoặc đồng nghiệp, Tử tức đâị biểu cấp dưới trong quan hệ nhân tế, trợ thủ hoặc vãn bối, Phụ mẫu thì coi là trưởng bối trong quan hệ nhân tế, cấp trên hoặc lãnh đạo.

Nếu như Tinh diệu của ba cung vị này cùng cung Nô bộc hội chiếu, tựu có thể kỹ càng tỉ mỉ, toàn diện quan sát ra chỉnh thể trạng thái quan hệ nhân tế.

Từ bên trong cung Nô bộc có thể khán ra tốt xấu của quan hệ nhân tế, quan hệ cấp trên dưới phải chăng hài hòa, quen biết bạn bè dạng nào, đối với chính mình có hay không trợ lực, phải chăng được đến chỗ tốt của bạn bè, phải chăng bị bạn bè thương hại đến, từ bên trong cung Nô bộc toàn bộ có thể suy đoán ra đến.

Thương nghe nói: “Tại nhà dựa cha mẹ, ra ngoài dựa bạn bè”. Mà bạn bè có tốt có xấu, bạn bè tốt có thể trợ giúp một tay, bạn bè xấu có thể đối với bạn giúp thêm phiền, làm việc xấu, thậm chí nguy cơ đến an toàn sinh mệnh tài sản của bản thân, vì vậy kết giao bạn bè cần thận trọng, để tránh bản thân bị họ hại.

Tại bên trong cung Nô bộc, nếu như có sao Tử Vi, sao Thiên Cơ, sao Thái Âm, sao Thiên Đồng, sao Thiên Phủ, sao Thiên Tướng, sao Tham Lang tọa thủ hoặc củng chiếu, bạn bè tựu khá đông đảo, đều có thể được đến trợ ích của bạn bè.

Như có sao Văn xương, sao Văn Khúc, sao Tả Phụ, sao Hữu Bật, sao Thiên Khôi, sao Thiên Việt, sao Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa các loại Cát tinh tọa thủ hoặc củng chiếu, tựu có thể quen biết đến bạn bè tri âm, hoặc có địa vị, bạn bè có danh khí, đối với chính mình trợ ích liền lớn, mà còn có thể được đến giúp đỡ cùng đề bạt của bạn bè.

Sao Thái Dương cư cung Nô bộc, đa phần gặp đến oán trách của bạn bè cùng cấp dưới, bởi vì Thái Dương đem ánh sáng cùng nhiệt độ phổ chiếu khắp mặt đất, khiến người và vạn vật nhận được ích lợi, không những Thái Dương được không đến hồi báo, trái lại là duyên cớ bị oán trách. Như Thái Dương Hóa Kị, thì loại tình hình này biểu hiện càng là rõ ràng. Sao Thái Dương cùng sao Cự Môn tương hội, tuy nhiên cũng có thể kết giao một số bạn bè, đối với bản thân cũng có trợ ích nhất định, nhưng đa phần có khẩu thiệt phát sinh. Như cùng sao Thái Dương, sao Thiên Lương, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa các loại Cát tinh hội hợp, có thể nhiều quen biết bạn bè là một số nhân vật trong Chính trị cùng có danh trong Xã hội và họ đối với chính mình trợ ích khá lớn, nhưng khó tránh bị bạn và thuộc hạ oán trách.

Sao Thái Dương như cùng Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phù, Hữu Bật tương hội, như nhập miếu, thì có thể quen biết bạn bè trợ ích khá lớn hoặc nhiệt tình hào phóng, nhưng còn là bị oán trách. Như gặp Tứ sát, Không Kiếp, cấp dưới tất lấy oán báo đức.

Sao Vũ Khúc tại cung Nô bộc, thông thường đến nói bạn bè không nhiều, nhân duyên cũng ít đẹp. Hội Cát tinh, bạn bè và cấp dưới có nhiều trợ lực, hội Ác sát, cấp dưới và bạn bè dễ phản bội hoặc bị quan phi.

Sao Liêm Trinh thủ cung Nô bộc, quen bạn bè rộng rãi, nhưng chưa hẳn có trợ lực, cần khán nhập miếu hãm hoặc Cát tinh hội chiếu mà định Cát hung, nhập miếu hội Cát tinh, bạn bè có trợ lực mà đắc tài, hội Hung sát thêm Hóa Kị, hoặc vì bài bạc mà phá tài, hoặc vì sắc mà phá tài, hoặc vì đầu cơ phạm pháp mà có tai họa lao ngục.

Sao Cự Môn thủ cung Nô bộc, như hội Cát tinh hoặc Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Lộc Tồn, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả Phù, Hữu Bật tọa thủ hội chiếu, có thể quen bạn giỏi nói giỏi hùng biện, đa trí đa mưu; và được trợ lực của bạn bè.

Sao Thất Sát nhập cung Nô bộc, tại bên ngoài quen biết bạn bè rất ít, mà còn đa phần có cạnh tranh, đa phần có khẩu thiệt phát sinh, như có Hung tinh Ác sát tương hội chiếu, chủ bạn bè thất tín bội nghĩa, bị bạn bè hãm hại, bị trộm, biển thủ, thậm chí có quan phi khẩu thiệt hoặc tai họa khác phát sinh.

Sao Phá Quân tại cung Nô bộc, thông thường đến nói sẽ vì bạn bè mà phá tài, sẽ vì cấp dưới mà khiến sự nghiệp gặp tổn thất, tài bạch hao tán. Như hội Hung Sát Ác Diệu, sẽ vì bạn bè mà gặp đến quan phi khẩu thiệt, hoặc bị cấp dưới âm mưu phá hoại, hoặc biển thủ, trộm cướp các loại sự việc phát sinh.
Share this