Cung Huynh Đệ Toàn Tập

12 Cung Chức

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

CUNG HUYNH ĐỆ LÀ GÌ?

Cung Huynh Đệ là một trong 12 cung vị trong Mệnh bàn Tử Vi Đẩu Số. Cung Huynh Đệ chủ nói về anh chị em ruột thịt, mối quan hệ giữa anh em trong nhà ra sao, có trợ giúp được cho nhau không, có anh em cùng cha khác mẹ không, có nảy sinh tranh chấp về tài sản hay không? Ngoài ra cung Huynh Đệ còn là Tài khố, có thể xem chi dùng trong gia đình có thoải mái hay không?

VAI TRÒ CỦA CUNG HUYNH ĐỆ NHƯ THẾ NÀO?

  • Căn cứ tinh tính của cung Huynh đệ cùng với tổ hợp các sao tại cung này, có thể phán đoán quan hệ giữa anh chị em như nào, duyên phận dày mỏng, trợ giúp lớn nhỏ, anh chị em nhân số nhiều ít, có hay không hình khắc v.v.
  • Đồng thời, cung Huynh đệ còn có thể dùng đến suy đoán tình huống của bạn bè, đồng nghiệp, bạn học, đồng liêu, người hợp tác v.v.
  • Từ bên trong cung Huynh đệ có thể khán ra anh chị em nhiều hay ít, cá tính như nào cùng tài hoa cao hay thấp. Cung Huynh đệ là cung giáp của cung Mệnhcung Phu thê, cũng là cầu nối của hai cung này.
  • Nếu như cung Huynh đệ phùng Hóa kị hoặc sát tinh xung phá, sinh hoạt tính giữa vợ chồng sẽ không đủ điều hòa.
  • Ngoài ra vai trò của cung Huynh Đệ trong Tử Vi còn có những tên gọi và chức năng khác như Thành Tựu vị để có thể đánh giá sự phát triển của sự nghiệp, Thể chất vị là xem xét về độ mạnh khỏe của thân thể.
    Cung huynh đệ đại biểu cho anh em bạn bè
    

LUẬN GIẢI CUNG HUYNH ĐỆ

Cung Huynh đệ không vẻn vẹn đại biểu quan hệ giữa anh chị em, cũng bao quát người hợp tác, cộng tác, bạn tri tâm hoặc là quan hệ giữa bạn bè thân thiết tương đương với tình anh em.

Căn cứ tinh tính của cung Huynh đệ cùng với tổ hợp các sao tại cung này, có thể phán đoán quan hệ giữa anh chị em như nào, duyên phận dày mỏng, trợ giúp lớn nhỏ, anh chị em nhân số nhiều ít, có hay không hình khắc v.v. 

Đồng thời, cung Huynh đệ còn có thể dùng đến suy đoán tình huống của bạn bè, đồng nghiệp, bạn học, đồng liêu, người hợp tác v.v.

Từ bên trong cung Huynh đệ có thể khán ra anh chị em nhiều hay ít, cá tính như nào cùng tài hoa cao hay thấp. Cung Huynh đệ là cung giáp của cung Mệnh và cung Phu thê, cũng là cầu nối của hai cung này.

Nếu như cung Huynh đệ phùng Hóa kị hoặc Sát tinh xung phá, sinh hoạt tính giữa vợ chồng sẽ không đủ điều hòa.

Tình huống cát hung của các loại tinh túc nhập cung Huynh đệ đều có hiển thị khác nhau.

Sao Tử Vi nhập cung Huynh đệ, bản thân là trưởng nữ, lòng tự tôn rất cao, người không phải là trường nữ, cũng có khuynh hướng dựa vào anh chị em. Có thể được đến giúp đỡ của anh chị em, anh chị em thông minh tài cán có năng lực. Như cùng sao Kình Dương, sao Đà la, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Địa kiếp, sao Địa Không đồng cung, chủ anh chị em duyên mỏng, đều có hình khắc. Như cùng sao Văn Xương, sao Văn Khúc, sao Tả Phù, sao Hữu Bật, sao Thiên Khôi, sao Thiên Việt đồng cung, chủ cảm tình anh em thắm thiết hòa thuận.

Sao Thiên Cơ nhập cung Huynh đệ, anh em tuy ít, nhưng có thể được đến giúp đỡ của anh em, như sao Thiên cơ lạc hãm, chủ anh em trái ngược, tuy có như không, nhưng tại khi khó khăn cầu trợ, có thể được đến giúp đỡ. Hội Lục cát tinh, có thể được đến trợ ích tốt đẹp.

Sao Thái Dương nhập cung Huynh đệ, cảm tình anh chị em hòa thuận, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhập hãm địa, thì an hem thiếu hòa thuận, thậm chí có sự việc khẩu thiệt cùng tranh đấu phát sinh. Như cùng sao Kình dương, sao Đà La, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Địa Kiếp, sao Địa Không đồng cung, chủ anh chị em duyên bạc, thường phát sinh tranh chấp, thậm chí phân ly. Như cùng sao Tả Phù, sao Hữu Bật, sao Văn Xương, sao Văn Khúc, sao Thiên Khôi, sao Thiên Việt đồng cung, có thể được đến giúp đỡ của anh chị em, hoặc hợp tác cùng lập nghiệp.

Sao Vũ Khúc nhập cung Huynh đệ, anh em ít, không hòa thuận, và dễ tinh thần cô độc, anh em tính tình nóng nảy cô độc. Miếu vượng, như cùng sao Tả Phù, sao Hữu Bật, sao Văn Xương, sao Văn Khúc, sao Thiên Khôi, sao Thiên Việt đồng cung, có thể được đến anh em giúp đỡ tại trên vật chất, như thất hãm, có khắc phạm hoặc chủ sinh ly tử biệt. Như cùng sao Kình dương, sao Đà la, Hỏa Tinh, Linh Tinh, sao Địa Kiếp, sao Địa Không đồng cung, cũng chủ anh em tương khắc, anh em có người chết yểu, anh em không thể hòa thuận chung sống, thậm chí cô độc, hoặc  đi con đường riêng.

Sao Thiên Đồng nhập cung Huynh đệ, an hem không những nhiều, mà còn có thể hòa thuận chung sống. Như cùng sao Kình dương, sao Đà la, Hỏa Tinh, Linh Tinh, sao Địa Kiếp, sao Địa Không đồng cung, chủ anh em ít, cảm tình không dung hòa, không thể hòa bình chung sống. Như cùng sao Tả Phù, sao Hữu Bật, sao Văn Xương, sao Văn Khúc, sao Thiên Khôi, sao Thiên Việt đồng cung, chủ anh em cảm tình nồng hậu, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Sao Liêm Trinh nhập cung Huynh đệ, chủ anh em ít mà duyên phận bạc, anh em tự cho mình là đúng, không thể hòa bình chung sống. Như cùng sao Tả Phù, sao Hữu Bật, sao Văn Xương, sao Văn Khúc, sao Thiên Khôi, sao Thiên Việt đồng cung, anh em cảm tình nồng hậu, an hem có phú quý quyền lực, nhưng đối với ta trợ ích khá nhỏ.  Như cùng sao Kình dương, sao Đà la, Hỏa Tinh, Linh Tinh, sao Địa Kiếp, sao Địa Không đồng cung, giữa anh em đem khắc hại, duyên phận bạc.

Sao Thiên Phủ nhập cung Huynh đệ, anh em nhiều, như hội Lộc Tồn, có thể được đến anh em giúp đỡ trên vật chất. Hội sao Văn Xương, sao Văn Khúc, sao Thiên Khôi, sao Thiên Việt, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hội sao Tả Phù, sao Hữu Bật, anh em tại trên sự nghiệp có rất lớn trợ ích. Hội sao Địa Không, sao Địa Kiếp, anh em cảm tình không hòa thuận, hoặc mỗi người mỗi hướng.  

Sao Thái Âm nhập cung Huynh đệ, như cư đất Miếu vượng, anh em nhiều, mà còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Như rơi vào hãm địa, thì anh em ít, khó được trợ ích. Hội sao Lộc Tồn, anh em hòa thuận, có thể được đến giúp đỡ trên vật chất. Như cùng sao Tả Phù, sao Hữu Bật, sao Văn Xương, sao Văn Khúc, sao Thiên Khôi, sao Thiên Việt đồng cung, anh em cảm tình sâu đậm, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Như cùng sao Kình dương, sao Đà la, Hỏa Tinh, Linh Tinh, sao Địa Kiếp, sao Địa Không đồng cung, chủ anh em tương khắc, cảm tình bất hòa, còn dễ phân ly.

Sao Tham Lang nhập cung Huynh đệ, anh em ít, trợ ích nhỏ. Như lạc hãm, anh em giống như người trên đường, hoặc chủ anh em cùng cha khác mẹ, anh em mỗi người mỗi hướng, cảm tình nông cạn, mà còn sẽ vì anh em mà chịu tổn thất. Như cùng sao Văn Xương đồng cung, không thể được đến anh em giúp đỡ. Như cùng sao Kình dương, sao Đà la, sao Địa Không, sao Địa Kiếp đồng cung, chủ cô độc, bởi vì anh em mà bị đến thương hại. Hội Hỏa tinh, Linh tinh, có thể được đến giúp đỡ của anh em, hội Lộc Tồn, cảm tình anh em nồng hậu, duyên phận tốt.

Sao Cự Môn nhập cung Huynh đệ, anh em ít, mà còn đa phần bạc tình quả ý, không hòa đồng, mỗi người mỗi nơi. Như cùng sao Kình dương, sao Đà la, Hỏa Tinh, Linh Tinh, sao Địa Kiếp, sao Địa Không đồng cung, thì cô độc hoặc căm ghét  và công kích lẫn nhau. Như hội sao Lộc Tồn, anh em hòa thuận, hội Lục cát tinh, anh em chung sống rất tốt.

Sao Thiên Tướng nhập cung Huynh đệ, anh em tuy nhiên không nhiều, nhưng cảm tình hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau, anh em giàu lòng đồng tình, xứng đáng để tin cậy, mọi việc đều có người tự mình dốc sức. Như cùng sao Kình dương, sao Đà la, Hỏa Tinh, Linh Tinh, sao Địa Kiếp, sao Địa Không đồng cung, chủ cô độc. Như cùng sao Văn Xương, sao Văn Khúc, sao Thiên Khôi, sao Thiên Việt đồng cung, chủ giữa anh em cảm tình dung hợp, có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Sao Thiên Lương nhập cung Huynh đệ, miếu vượng, chủ anh em nhiều, thất hãm, chủ anh em ít, cảm tình hòa thuận, quan tâm hơn giúp đỡ, hoặc xuất hiện hiện tượng đơn phương giúp đỡ. Hội Lục Hung tinh, duyên phận nông cạn, vẻn vẹn hạn chế ở quan tâm trên miệng lưỡi mà không có thực chất giúp đỡ. Hội Lục cát tinh, chủ anh em hòa thuận, lẫn nhau đều có trợ ích.

Sao Thất Sát nhập cung Huynh đệ, tại Tý Ngọ Dần Thân độc thủ, có anh em, nhưng giữa anh em tranh cường háo thắng, phương diện tinh thần so sánh khá cô độc. Cung khác, anh em thân thể kém nhiều bệnh, tì khí nóng nảy, tình tình quái gở, thậm chí không có anh em.

Sao Phá Quân nhập cung Huynh đệ, có anh em, nhưng anh em tính tình kiêu căng, không trợ ích lẫn nhau, thất hãm, chủ cô độc. 

Sao Văn Xương, sao Văn Khúc, sao Tả Phụ, sao Hữu Bật, sao Lộc Tồn, nhập cung Huynh đệ, anh em giáo dưỡng tốt, cảm tình nồng hậu, trợ ích lớn cho nhau. Những sao này như cùng Lục hung tinh đồng cung, thì chủ cảm tình bất hòa hoặc khắc hại chiêu oán.

Sao Kình Dương, sao Đà la, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Địa Không, sao Địa Kiếp nhập cung Huynh đệ, anh em bất hòa, anh em tương khắc, anh em bị ghẻ lạnh hoặc mỗi người mỗi nơi.

Sao Thiên Khôi, sao Thiên Việt, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa nhập cung Huynh đệ, chủ trong anh em có người quý hiển.

Tóm lại, Cát tinh nhập cung Huynh đệ ứng cát, Hung tinh nhập cung Huynh đệ ứng hung. Sao khác hợp nhập cung Huynh đệ, căn cứ tình huống tổ hợp của nó, đối xử khác nhau. Hoặc Cát hoặc Hung phải căn cứ các tình huống tổ hợp của sao mà định.
Share this