Thiên Đồng Cung Huynh Đệ

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Đồng Cung Huynh Đệ Luận Giải

Sao Thiên Đồng cung Huynh Đệ nhập miếu, anh em bốn người trở lên。 Lạc hãm, hai người。 Cùng sao Thái Âm đồng cung, năm người。 Cùng sao Thiên Lương đồng cung, ba người, nhưng có ám đoạt。 Cùng sao Cự Môn đồng cung, ba người, có tranh đấu miệng lưỡi, phùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Thiên Hình, có hình khắc bất hòa, ở riêng là phù hợp。

Bình Chú Về Thiên Đồng Cung Huynh Đệ

  (1) Thiên Đồng tại cung vị lục thân là cát diệu, Thiên Đồng cung Huynh Đệ, chủ anh chị em số lượng rất nhiều, nhập miếu càng là như vậy, có lúc có thể nhiều hơn 10 người, nên nguyên văn chỗ nói [bốn người trở lên], chỉ làm tham khảo mà thôi, rốt cuộc Đẩu Số không phải tiên thuật, không khả năng  đem tất cả số lượng đều chuẩn xác nói mà không có sai số。 Thiên Đồng tại 3 cung cung Sửu、 cung Ngọ、 cung Mùi lạc hãm, tại những cung vị này thủ cung Huynh Đệ, thì số lượng rất ít, nguyên văn nơi cho số lượng là [hai người], nhưng thực tế cũng khả năng nhiều một vị, hoặc ít một vị, sát diệu Hóa Kị trùng trùng thì chủ cô độc。

  (2) Nguyên văn chỗ nói [cùng Thái Âm sống chung], chỉ là chỉ tại cung Tý mà nói。 Tại cung Tý, Thái Âm nhập miếu, chủ số lượng đông đúc nhất, có thể đạt năm người trở lên, kỳ thực thường có thể nhiều đến 8、 9 người。 Tại cung Ngọ, Thiên Đồng tuy cùng Thái Âm đồng độ, nhưng Thái Âm lại là lạc hãm, nên chủ số lượng thưa thớt。

  (3) Thiên Đồng Thiên Lương đồng độ, chủ số lượng ba người, bởi vì Thiên Lương chủ cô, chủ hình khắc, chủ nhân duyên không đẹp, nên tại cung Huynh Đệ, thường chủ lẫn nhau chỉ là  bên ngoài hòa hảo, lại [có ám đoạt], mặt và tâm bất hòa, càng gặp Kình Dương cùng Thiên Hình, thậm chí lẫn nhau mà kiện tụng。

  (4) Thiên Đồng cùng Cự Môn đồng độ, cùng Thiên Đồng Thiên Lương đồng độ đồng dạng, cũng chủ anh chị em ba người, tuy nhiên Thiên Đồng là cát diệu, nhưng Cự Môn tại cung Huynh Đệ lại không phải cát diệu, chủ bất hòa, nên có trưng nghiệm của [tranh đấu miệng lưỡi], như càng có Kình Dương Thiên Hình, càng là Cự Môn Hóa Kị, cũng dễ dàng cùng anh chị em khởi tranh kiện tụng。

  (5) Thiên Đồng sợ sát diệu, cùng Lục sát Thiên Hình tương hội, tình huống nhẹ nhất, cũng chủ bất hòa, sát nặng thì có hình khắc, anh chị em tai bệnh hoặc yểu chiết, hoặc ấu niên đã phân ly, nhưng phân ly trái lại ít phân tranh。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Huynh Đệ:

Tìm hiểu thêm về Thiên Đồng ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *