Thiên Đồng Cung Phụ Mẫu

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Đồng Cung Phụ Mẫu Luận Giải

Sao Thiên Đồng cung Phụ Mẫu nhập miếu, chủ cha mẹ song toàn, không có hình khắc。 chỉ cùng sao Cự Môn đồng cung, thì giữa cha con có ý kiến。 Gặp Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh, ấu niên phải quá kế hoặc tự xuất (cho đi làm con thừa tự), bằng không hình khắc。 Hội Không Kiếp、 Thiên Hình, cũng chủ khắc。

Bình Chú Về Thiên Đồng Cung Phụ Mẫu

(1) Sao Thiên Đồng lợi cho quan hệ lục thân, tính chất ôn hòa, tại cung Phụ Mẫu, tính chất cơ bản của nó là [cha mẹ song toàn, không có hình khắc], có thể tại dưới che chở của song thân trưởng thành。 Cùng Văn XươngVăn Khúc tương hội, chủ giữa hai đời có cảm tình, ít khoảng cách; Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt tương hội, chủ được dìu dắt tốt đẹp chiếu cố, cung cấp sách dạy học。 (2) Thiên Đồng Cự Môn đồng độ, bị ảnh hưởng của Cự Môn, nên chủ khẩu thiệt phân tranh, Thiên Đồng cung Phụ Mẫu thấy tinh tượng này, chủ giữa hai đời [có ý kiến], lẫn nhau có khoảng cách, khó mà trao đổi, Cự Môn Hóa Kị hoặc Thiên Đồng Hóa Kị, đều có tổn hại cảm tình, cùng trú một nhà mà thiếu cảm tình。 Thiên Đồng Thiên Lương đồng độ, cũng có tính chất tương tự Thiên Đồng Cự Môn, nhưng nếu đắc Thiên Khôi Thiên Việt, còn là chủ có lực che chở。 dưới so sánh, Thiên Đồng Thái Âm tính chất khá đẹp, nhưng Thái Âm tại cung Phụ Mẫu, bất lợi người thân nữ giới, tức bất lợi mẹ, nên chú ý quan hệ cùng mẫu thân。 (3) Thiên Đồng cung Phụ Mẫu hội Tứ sát, chủ hình khắc, tại cổ đại dùng[quá kế hoặc tự xuất (cho đi làm con thừa tự)] làm xu cát tị hung, tại hiện đại thì không có một tập tục này。Hội Địa Không Địa Kiếp Thiên Hình, cũng có tính chất đồng dạng。
Tìm hiểu thêm về Thiên Đồng ở các cung vị:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *