Cung Phụ Mẫu Toàn Tập

12 Cung Chức

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Cung Phụ Mẫu Là Gì?

Cung Phụ mẫu, còn gọi là cung Tướng mạo, có thể suy đoán ra gien di truyền cùng tướng mạo của bản thân, đặc trưng của cha mẹ ruột, cùng duyên phận với cha mẹ ruột và nhận được cha mẹ nuôi dạy như nào, địa vị xã hội của cha mẹ cùng với bối cảnh nhân sự của cha mẹ cùng sự nghiệp tốt xấu của họ.

Đồng thời cũng có thể khán ra tình trạng hôn nhân của cha mẹ ruột như nào cùng các loại tình huống sinh tử tồn vong bệnh tật họa phúc.

Ngoài điều này ra, có thể khán ra quan hệ của một cá nhân cùng cấp trên, ông chủ, trưởng bối bên trên, lãnh đạo, có hay không bệnh tật, có thể hay không được đến chiếu cố và trọng dụng của bọn họ.

Căn cứ mỗi một Đại vận cùng Lưu niên, có thể suy đoán ra các loại cát hung họa phúc của cha mẹ ở mỗi một thời kỳ.

Cung Phụ Mẫu là nói về tình cảm của cha mẹ đối với con cái

Luận Đoán Cung Phụ Mẫu

Phàm là bên trong cung Phụ mẫu có sao Tử Vi, sao Thiên Phủ, sao Thái Dương, sao Thái Âm, sao Thiên Đồng, sao Thiên Lương, sao Lộc Tồn, sao Tả Phù, sao Hữu Bật các loại Cát tinh tọa thủ, chủ cha mẹ đầy đủ, thân thể của cha mẹ mạnh khỏe, cùng cảm tình của cha mẹ sâu dày, có thể tận hiếu đạo, cha mẹ có phúc phần và có thể tuổi thọ cao.

Phàm là bên trong cung Phụ mẫu có sao Thất Sát, sao Phá Quân, sao Tham Lang, sao Vũ Khúc, sao Cự Môn, sao Liêm Trinh các loại Hung tinh Ác sát tọa thủ, toàn bộ thuộc về điềm không may mắn, như lại thêm Tứ sát Kị tinh hội chiếu, thì chủ hình khắc nghiêm trọng, duyên phận nông cạn, hoặc cha mẹ mất sớm.

Tình huống cụ thể đến các Tinh túc nhập cung Phụ mẫu ứng cát ứng hung, làm phân tích như sau.

Sao Tử Vi nhập cung Phụ mẫu, nhập miếu, hội Cát tinh, cha mẹ có phúc thọ, không hình khắc; Hãm địa, Cha mẹ có chủ kiến, nhưng cùng cha mẹ có sự khác biệt, ngộ Đại hạn hoặc Lưu niên Phụ mẫu dễ có tai ách. Tử Vi Thiên Phủ đồng độ, cha mẹ phú quý, không có hình khắc; Tử Vi Phá Quân đồng độ hoặc hội chiếu, phù hợp rời nhà ra ngoài mưu cầu, bằng không đối với cha mẹ có hình khắc hoặc cảm tình lạnh nhạt; Tử Vi Thất Sát đồng cung, hội Cát diệu, không hình khắc, chủ cha mẹ có uy quyền, nhưng tính tính hung dữ, gặp Hung Sát, đối với cha mẹ có hình khắc; Tử Vi Thiên Tướng đồng độ, gặp Cát tinh, không có hình khắc, gặp Hung tinh, có hình khắc; Tử Vi Tham Lang đồng độ, một đời không có hình khắc.Sao Thiên Cơ thủ cung Phụ mẫu, chủ xa rời cha mẹ, bằng không có hình khắc, như cùng Thiên Mã đồng thủ hoặc củng chiếu, chủ tuổi nhỏ xa nhà hoặc nhiều năm ở rể nhà bố vợ, đối với cha mẹ cảm tình lạnh nhạt, nhưng đối với cha mẹ vợ cảm tình lại sâu dày; như cùng sao Kình Dương, sao Đà la, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Địa Kiếp, sao Địa Không, Thiên Hình, Âm Sát, Hóa Kị, Cô Thần các loại sao đồng độ hoặc củng chiếu, thì chủ tuổi nhỏ cha mẹ không đầy đủ, hoặc bái lạy cha mẹ, hoặc cho người khác làm con thừa tự.

Thiên Cơ Cự Môn đồng độ, tuổi thơ bất lợi cha mẹ, như cung Mệnh gặp Hỏa tinh, Linh tinh; cũng chủ cha mẹ đi bước nữa. Thiên Cơ Thái Âm đồng độ hoặc hội chiếu, không, không có hình khắc, gặp Hóa Lộc, Hóa Khoa, Hóa Quyền hoặc Tả Phụ, Hữu Bật các loại Cát tinh hội chiếu, có thể được cha mẹ che chở, gặp Hung sát Hung diệu, thì chủ cha mẹ có tai bệnh. Thiên Cơ Thiên Lương đồng độ, chủ cha mẹ có chủ kiến, năng lực mạnh, hội Hung sát, cùng cha mẹ có sự khác biệt, cảm tình so sánh khá nông cạn.  

Sao Thái Dương thủ cung Phụ mẫu, cha mẹ không có hình khắc, gặp Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Tả Phụ, Hữu Bật các loại Cát tinh chiếu hội, chủ được cha mẹ ưu ái, cũng chủ cha mẹ sự nghiệp có thành tựu, kinh tế sung túc, có quyền thế và địa vị, hãm địa, thì đối với cha mẹ bất lợi. Như Thái Dương Hóa Kị, lại phùng Tứ Sát Không Kiếp, Thiên Hình, cần khán cung Thái Âm trong Mệnh bàn có hay không Hung sát Ác diệu, như có Sát tinh đồng thủ, trước khắc mẹ, như có Cát tinh đồng thủ hoặc hội chiếu, thì trước khắc cha.

Thái Dương Thái Âm tại cung Sửu đồng thủ cung Phụ mẫu bất lợi cha, tại cung Mùi đồng thủ, bất lợi mẹ. Thái Dương Hóa Kị, thông thường chủ cha nhiều bệnh tai, Thái Âm Hóa Kị, thông thường chủ mẹ nhiều bệnh tai. Thái Dương Cự Môn đồng độ, chủ cùng cha cảm tình bất hòa. Thái Dương Thiên Lương đồng độ, có Cát tinh hội chiếu, đối với cha mẹ không có hình khắc, tại cung Mão đồng độ, có thể được phúc ấm của cha mẹ. Cùng Hung sát Ác diệu hội chiếu, đối với cha mẹ có hình khắc, bằng không, thì chủ xa cách cha mẹ, hoặc bái lạy cha mẹ.(cha mẹ mất sớm hoặc bái người khác làm cha mẹ)Sao Vũ Khúc nhập cung Phụ mẫu, thông thường đối với cha mẹ có hình khắc, như có Cát tinh hội chiếu, làm con thừa tự nhà khác hoặc xa rời cha mẹ có thể tránh hình khắc, tại thời nhỏ hoặc thiếu niên bởi vì tai bệnh mà phá hao kinh tế tài sản của cha mẹ, đối với cha mẹ không khắc.

Vũ Khúc Thiên Phủ, Thiên Thọ tương hội ở cung Phụ mẫu cũng có thể tránh khắc. Tóm lại, sao Vũ Khúc là tinh tú mang theo cô khắc, dù cho đối với cha mẹ tránh khắc, cũng không được cha mẹ yêu thương. Vũ Khúc Thất Sát, hoặc Vũ Khúc Phá Quân đồng độ hoặc hội chiếu, đều chủ đối với cha mẹ có hình khắc. Vũ Khúc Thiên Tướng đồng độ, gặp Cát tinh, không có hình khắc, gặp Hung sát Kị diệu, thì có hình khắc.

Sao Thiên Đồng nhập cung Phụ mẫu, Thiên Đồng là Phúc tinh, thì chủ thiếu niên gian khổ, tay trắng lập nghiệp, nhập miếu, thì thiếu niên cha mẹ đầy đủ, không khắc hại hình thương, hãm địa, có Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Thọ, Thiên Phúc; đối với cha mẹ không có hình khắc, bằng không, cần xa cách cha mẹ hoặc cho người khác làm con thừ kế, hoặc cha mẹ đi bước nữa, hoặc thay đổi họ tên.

Thiên Đồng Thái Âm đồng độ, Hóa Kị, như không có Cát tinh hội hợp, trước khắc mẹ, như có Cát tinh hội chiếu, trong mệnh bàn Thái Dương lạc hãm hội chiếu, thì trước khắc cha, không gặp Hung tinh Ác sát, đối với cha mẹ không có hình khắc, như gặp chúng Cát tinh hội chiếu, không những không hình khắc, mà còn có thể được đến che chở của cha mẹ. Thiên Đồng Cự Môn đồng độ, chủ cha mẹ bất hòa, bình thường có khẩu thiệt phát sinh. Thiên Đồng Thiên Lương đồng độ, như Thiên Đồng Hóa Kị, đối với cha mẹ có hình khắc, như Cát Hung tinh đều chiếu, thì chủ cha mẹ cảm tình bất hòa.Sao Liêm Trinh thủ cung Phụ mẫu, bởi vì Liêm Trinh là Ác diệu, đối với cha mẹ rất bất lợi, trường hợp nghiêm trọng hơn có hình thương khắc hại, trường hợp ít nghiêm trọng hơn là cảm tình bất hòa, hoặc không nhận được che chở của cha mẹ. Liêm Trinh thủ cung Phụ mẫu lạc hãm hoặc Hóa Kị, hoặc xa cách cha mẹ, hoặc bái lạy cha mẹ, hoặc cho người khác làm con thừa tự.

Sao Liêm Trinh như cùng sao Thiên Phủ, sao Thiên Tướng đồng độ hoặc hội chiếu, lại gặp Thiên Phúc, Thiên Thọ các loại Cát diệu, mức độ hình khắc sẽ giảm nhẹ, nhưng cũng chủ cảm tình không đẹp. Liêm Trinh cùng Thiên Mã, Thiên Hư đồng độ hoặc hội chiếu, thì chủ tuổi nhỏ xa cách cha mẹ. Liêm Trinh cùng Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang đồng độ hoặc hội chiếu, đều chủ cha mẹ có hình thương. Như lại gặp Tứ sát, Không Kiếp, Thiên Hình, Âm Sát, Cô Thần, thì chủ hình thương khắc hại, hoặc bị tai hại trọng đại, hoặc có bệnh tật nghiêm trọng, bệnh nan y các loại. Như cùng Hồng Loan, Thiên Hỷ, Hàm Trì.

Thiên Diêu, Thiên Hình tại cung Phụ mẫu đồng độ hoặc hội chiếu, thì chủ người này hẳn là con vợ bé, bằng không, cha mẹ nhất định có ngoại tình, hoặc hai lần hôn nhân.

Sao Thiên Phủ thủ cung Phụ mẫu, thông thường đến nói đều chủ cha mẹ cảm tình dung hòa, cũng chủ tuổi nhỏ cha mẹ đầy đủ. Nhưng như cùng Dương, Đà đồng cung, thì chủ cùng cha mẹ cảm tình không hài hòa, thường có ý kiến chia rẽ. Như gặp chúng Cát tinh hội chiếu có thể được đến phúc ấm của cha mẹ, gặp Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc đồng độ, thì chủ cha mẹ thích nắm quyền về tiền bạc, thậm chí đến tuổi già cũng không bằng lòng giao cho mình.

Thiên Phủ tại cung Phụ mẫu, như có Dương, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp, Thiên Hình hội chiếu hoặc đồng độ, chủ cha mẹ có hình khắc, phù hợp ở riêng, hoặc ra ngoài, hoặc cho người khác làm con thừa tự.Sao Thái Âm thủ cung Phụ mẫu, nhập miếu hội Cát diệu, chủ cha mẹ đầy đủ, không có hình khắc. Như lạc hãm, thì không được cha mẹ che chở, hoặc mẹ mất sớm, hoặc mẹ ly hôn tái giá, hoặc mẹ tại khi mình còn nhỏ, bệnh tật quấn thân, không quan tâm chiếu cố được cho mình. Như gặp Đào Hoa, Thiên Hình, chủ tái hôn; gặp Thiên Nguyệt, Thiên Hư, Âm Sát, chủ tật bệnh quấn thân; gặp Hóa Kị cùng Hình sát, thì chủ tử vong.   

Thái Âm Hóa Kị ở cung Phụ mẫu, như lạc hãm, gặp Hình sát, trước tổn thương mẹ, cùng tính chất của Thái Dương Hóa Kị một dạng. Thái Âm hội Tứ Sát, Thiên Hình, Hóa Kị, Thiên Hư, Âm Sát, Cô Thần, tuổi nhỏ phải cho người khác làm con thừa tự, lại gặp Thiên Mã, thì chủ đi xa nơi đất khách, bằng không hình khắc cha mẹ.

Sao Tham Lang nhập cung Phụ mẫu, nhập miếu, Hóa Lộc, Hóa Quyền, hoặc cùng Cát tinh tương hội chiếu, đối với cha mẹ không có hình khắc, như Hóa Kị, hội Dương, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp, Thiên Hình, phù hợp tuổi trẻ xa cách cha mẹ, bằng không có hình khắc, lại gặp Hung tinh Ác sát khác, thì cha mẹ có bệnh tật quấn thân, có Thiên Đức, Thiên Thọ, Thiên Phúc đồng độ, thì đối với cha mẹ không có hình khắc.

Liêm Trinh Tham Lang đồng độ, như gặp Hồng Loan, Thiên Hỷ, Thiên Hình, Thiên Diêu, Hàm Trì, chủ người này là con của vợ bé, bằng không chủ có hình khắc. Như Đại hạn, Lưu niên gặp nó, chủ cha mẹ phong lưu, hoặc ưa thích đến nơi phong nguyệt xã giao, hoặc cha mẹ có ham mê không tốt.

Sao Cự Môn thủ cung Phụ mẫu, đối với mình đối với cha mẹ đều bất lợi, chủ cho người khác làm con thừa tự, hoặc bái lạy cha mẹ, bằng không đối với cha mẹ có hình thường và khắc hại.Thiên Cơ Cự Môn đồng độ, khắc hại hình thương càng là nghiêm trọng, Cự Môn Hóa Kị, cha mẹ có nhiều khẩu thiệt thị phi, Thiên Cơ Hóa Kị, cùng cha mẹ lẫn nhau có nghi kị. Thái Dương Cự Môn đồng độ, hai đời nhiều khẩu thiệt thị phi. Thiên Đồng Cự Môn đồng cung, cha mẹ sản nghiệp dần dần suy bại, hoặc tổ nghiệp không giữ được, hoặc bị người khác đoạt mất, cũng chủ tuổi thơ cha mẹ khó mà đầy đủ.

Cự Môn thích cùng Hóa Lộc, Hóa Quyền, Lộc Tồn đồng thủ hoặc hội chiếu, như không có Hung Sát, chủ cha mẹ giàu có, lại gặp Thiên Vu đồng độ, chủ cha mẹ có di sản. Như có Dương, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp, Hình, Kị hội chiếu, thì chủ cha mẹ có hình khắc, hoặc nhiều khẩu thiệt thị phi.

Sao Thiên Tướng nhập cung Phụ mẫu, như phùng Cát tinh giáp hội, chủ cha mẹ phú quý trường thọ, như hình kị giáp hội, thì đối với cha mẹ có hình thương khắc hại. Thông thường đến nói, Thiên Tướng nhập miếu thủ cung Phụ mẫu, không có hình khắc, như hãm địa, gặp Cát tinh cũng không có hình khắc, gặp Sát tinh Ác diệu thì có hình khắc.

Vũ Khúc Thiên Tướng đồng độ, đối với cha mẹ có hình khắc, Vũ Khúc Hóa Kị hình khắc càng mạnh, lại gặp Sát hình chư diệu, hoặc tai họa bất ngờ, hoặc chứng bệnh nan y, chứng bệnh cấp tính v.v. Liêm Trinh Thiên Tướng đồng độ, cũng chủ có hình khắc, Hóa Kị, hai đời cảm tình sẽ tan vỡ, hoặc cha mẹ có tai họa đổ máu. Hội Tứ Sát, tuổi trẻ có hình khắc. Lại gặp Hình Kị, Hình Kị càng nặng, hoặc xa cách cha mẹ, hoặc bái lạy cha mẹ.

Sao Thiên Lương nhập cung Phụ mẫu, Thiên Lương hóa khí là ấm, là sao cát tường; như Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa đồng độ hoặc tương hội, chủ được cha mẹ che chở, có thể kế thừa di sản của cha mẹ. Nhưng không thích cùng Lộc Tồn hội hợp, chủ hai đời bất hòa, như gặp Hình Sát Ác diệu, chủ di sản có phân tranh. Thiên Lương lạc hãm, đối với cha mẹ có hình khắc.Thiên Lương như hội Dương, Đà, Hỏa, Linh, Thiên Mã, thì chủ thiếu niên xa nhà, Sát nghiêm trọng hơn, thì chủ bái lạy cha mẹ hoặc ở rể nhận che chở.

Thiên Đồng Thiên Lương đồng thủ, thông thường không có hình khắc, không có Sát, gặp Thiên Mã, thì chủ cha con duyên bạc, hoặc chính mình xa cách quê nhà, hoặc cha mẹ rời nhà ra đi, như Thiên Đồng Hóa Kị, hội Ác sát, hoặc hai đời bất hòa, hoặc bái lạy cha mẹ. Thái Dương Thiên Lương đồng độ, hội Cát tinh, đối với cha mẹ không có hình khắc, tại cung Mão, chủ được che chở của cha mẹ, như tại cung Dậu, thì chủ tổ nghiệp suy thoái, lại hội Hung sát, sẽ có hình khắc, hoặc cùng cha mẹ phân ly, hoặc bái lậy cha mẹ, hoặc ở rẻ nhà khác.

Sao Thất Sát thủ cung Phụ mẫu, vì Thất Sát là Sát diệu, chủ tuổi nhỏ xa nhà, đối với cha mẹ có hình thương khắc hại. Như cùng sao Liêm Trinh, sao Vũ Khúc đồng độ, đều đối với cha mẹ có hình hại, Hóa Kị, cha mẹ có bệnh tai, lại gặp Hung tinh Ác sát, hoặc cha mẹ bệnh tàn, hoặc cha mẹ tử vong, hoặc cha mẹ sự nghiệp suy bại, hoặc cha mẹ có nhiều lần tai họa và chứng nan y.Sao Thất Sát chỉ có cùng sao Tử Vi đồng độ, gặp Cát tinh hội chiếu, mới tránh khỏi hình khắc. Thất Sát như hội Dương, Đà, Hỏa, Linh, Thiên Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Thiên Hư, Cô Thần, đối với cha mẹ hình thương khắc hại càng nặng, chỉ gặp Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Phúc, Thiên Thọ có thể giải cứu; gặp Tử Vi, Thiên Phủ hội chiếu, cũng có thể hóa hiểm thành an.

Sao Phá Quân nhập cung Phụ mẫu cũng là Ác diệu, cùng tính chất của Thất Sát cơ bản giống nhau, Phá Quân kị nhất cùng Vũ Khúc, Liêm Trinh đồng thủ; còn không thích Hóa Kị, chỉ có thích cùng Tử Vi đồng độ hoặc hội Cát diệu, đối với cha mẹ có thể tránh khỏi hình khắc.

Phá Quân thủ cung Phụ mẫu, đều chủ hình thương khắc hại, hoặc cảm tình bất hòa, bất luận cha mẹ tồn vong hay không, đều chủ cô độc, phù hợp xa cách cha mẹ, hoặc cho làm con thừa tự, hoặc ở rể, hoặc bái lạy cha mẹ.

Tóm lại, sao Phá Quân thủ cung Phụ mẫu, chủ không giữ được tổ nghiệp, hoặc tổ nghiệp phá bại, hoặc cha mẹ bệnh vong.
Share this