Vũ Khúc Cung Điền Trạch

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Vũ Khúc Cung Điền Trạch Luận Giải

Sao Vũ Khúc cung Điền Trạch, sao Vũ Khúc nhập miếu, có thể được tài sản tổ tiên。 Phùng Phá Quân、 Không Kiếp、 Đại Hao, gia sản phá sạch。 Cùng sao Thiên Phủ hội chiếu, có thể phát có thể thủ。

Sao Thiên Tướng hội chiếu, trước bại sau thành。 Vũ Khúc cung Điền Trạch cùng sao Tham Lang tại cung Thìn、 Tuất xung chiếu, sau 30 tuổi có thể tăng sản nghiệp。 Tham Lang、 Hỏa Tinh đồng hội, thì sản nghiệp tăng thêm。 Hóa Kị, thì vì sản nghiệp phát sinh phân tranh。 Hội Tứ sát、 Không Kiếp、 Đại Hao, có tiến có thoái。 Sao Vũ Khúc lâm cung Điền Trạch, là cát diệu tường tinh。

Sao Vũ Khúc cung Điền Trạch thường rất giàu có

Bình Chú Về Vũ Khúc Cung ĐiềnTrạch

  (1) Sao Vũ Khúc cung Điền Trạch, vì Vũ Khúc là Tài diệu, nên tính chất cơ bản cát lợi。 Tại 4 cung Thìn Tuất Sửu Mùi, nếu như không thấy sát diệu Không Kiếp Hóa Kị, chủ [có thể được tài sản tổ tiên]。

  (2) Vũ Khúc Phá Quân đồng độ, vì Phá Quân tính chất bấp bênh, nên bất lợi Điền Trạch, càng có Địa KhôngĐịa Kiếp、 Đại Hao, chủ [gia sản phá sạch], không giữ tổ nghiệp, cũng chủ mua rồi mà sau phá。

  (3) Vũ Khúc Thiên Phủ đồng độ, chủ [có thể thủ có thể phát], nếu như chỉ chỉ là  không thấy sát diệu hung tinh, hoặc chỉ có Lộc Tồn đồng độ, thì chỉ là có thể thủ, càng có Hóa LộcHóa QuyềnHóa KhoaTả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt, thì chủ có thể phát。  (4) Vũ Khúc Thiên Tướng đồng độ, bị Phá Quân củng chiếu, có tính chất bấp bênh, nên chủ [trước bại sau thành], không thể thừa kế tổ nghiệp, nhưng có thể tự mua, nhưng tự mua chọn nhà cũ là đẹp, tại xã hội hiện đại, tức là mua sắm nhà dùng lại。

  (5) Vũ Khúc Tham Lang đồng độ, hoặc Vũ Khúc độc tọa mà Tham Lang củng chiếu, chủ [sau 30 tuổi có thể tăng sản nghiệp], nhưng lấy không thấy Kình DươngĐà La、 Hóa Kị mới đúng。 Nếu như thấy Hỏa Tinh、 Linh Tinh, cũng là Hỏa Tham cách hoặc Linh Tham cách, có thể đột nhiên có cơ hội sở hữu nhà đất, nhưng nếu như càng có Dương Đà Hóa Kị, thì mua mà khó giữ。

  (5) Vũ Khúc cung Điền Trạch hội Hóa Kị, chủ [vì sản nghiệp phát sinh phân tranh], phân biệt cụ thể thì là: Vũ Khúc Hóa Kị, vì giá cả của tòa nhà、 tiền thuê、 sai hướng、 bảo dưỡng các loại vấn đề kim tiền mà dẫn đến phân tranh; Tham Lang Hóa Kị, vì quyền sản nghiệp các loại dẫn đến phân tranh; Văn Xương Hóa Kị hoặc Văn Khúc Hóa Kị, thì sợ rằng đề phòng vì nhà lầu mà bị lừa。

  (7) Nguyên văn nói Vũ Khúc cung Điền Trạch[hội Tứ sát、 Không Kiếp、 Đại Hao, có tiến có thoái。] Thực tế lại là thoái thì nhiều, tiến thì ít。


Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Điền Trạch:
Tìm hiểu thêm về Vũ Khúc ở các cung vị: 
Share this