Cung Quan Lộc Toàn Tập

12 Cung Chức

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Cung Quan Lộc Là Gì?

Cung Sự nghiệp cổ nhân gọi là cung Quan Lộc, đó là bởi vì tại thời cổ, mọi người coi làm quan xem là rất trọng yếu, một người làm quan, gà chó lên trời, cả nhà tựu đã có thanh danh và địa vị, quan chức càng lớn, địa vị xã hội và thanh danh tựu càng cao.

Cung Quan lộc là suy đoán sự nghiệp và tình huống công việc của một cá nhân tại trong một đời, là quan hệ mức độ phú quý của một cá nhân, phương hướng sự nghiệp phát triển, năng lực lập nghiệp và địa vị tại trên xã hội, cùng cấp trên quan hệ tốt xấu cùng tài lực trên sự nghiệp phải chăng kiện toàn, nhậm chức lớn hay nhỏ v.v đều có thể chuẩn xác hiển thị ra đến.
Cung Quan Lộc là cung vị về sự nghiệp

Luận Giải Cung Quan Lộc

Kết hợp tam phương tứ chính của cung Quan Lộc, tức cung Mệnh, cung Tài Bạchcung Phu thê tiến hành phân tích nghiên cứu, có thể phán đoán ra tình hình vào nghề và chức vị cao thấp của một cá nhân.

Sao Tử Vi nhập cung Quan lộc, nhập miếu, như không gặp Hung tinh Ác sát hội chiếu, cùng sao Thiên Phủ, sao Thiên Tướng, sao Tả Phù, sao Hữu Bật, sao Thiên Khôi, sao Thiên Việt, Tam Thai, Bát Tọa, Ân Quang, Thiên Quý đồng độ hoặc hội chiếu, thì có thể theo Chính trị, làm công chức viên, làm quan, dù cho kinh thương, cũng có thể  từ Kinh thương mà nhập Chính trị, như lại cùng Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, Thiên Mã hội hợp, thì có thể nắm quyền về tiền bạc, hoặc thành là nhân vật lãnh tụ của giới Tài chính Kinh tế, như Chủ tịch HĐQT, giám đốc kinh doanh, giám đốc ngân hàng, bộ trưởng tài chính các loại chức vụ.

Tử Vi Thiên Phủ cùng nhập cung Quan Lộc, thành tích lớn, thu nhập cao, chức vị hiển hách.

Tử Vi Tham Lang đồng cung, Văn Võ song toàn, chức vị cao, quyền thế lớn, thêm Hỏa tinh, Linh tinh phù hợp võ chức.

Tử Vi Thiên Tướng đồng cung, quan chức thanh hiển, quyền lực lớn.

Tử Vi Thất Sát đồng cung, võ chức cao chót vót.

Sao Thiên Cơ thủ cung Quan lộc, nhập miếu, sự nghiệp có thành tựu, chức trọng quyền cao, hãm địa, là công vụ viên thông thường.

Thiên Cơ Thái Âm đồng cung, miếu vượng, thanh danh viễn bá, hãm địa, không thể lâu dài dương danh.

Thiên Cơ Cự Môn đồng cung, tại cung Mão, thanh danh viễn bá, tại cung Dậu, dương danh không lâu dài.

Thiên Cơ Thiên Lương đồng thủ, văn võ toàn tài, chức trọng quyền cao.

Sao Thái Dương thủ cung Quan Lộc, miếu vượng, văn võ chức đều phù hợp, còn hiển quý, hãm địa, thì quý mà không hiển.

Thái Dương Thái Âm đồng thủ, tại cung Mùi, chức vị cao hiển, thêm Xương, Khúc, Tả, Hữu thì vị trí ở cấp phòng ban.

Thái Dương Thiên Lương đồng thủ, tại cung Mão, văn võ chức vị đều cao, tại cung Dậu, là người bình thường.

Sao Vũ Khúc nhập cung Quan Lộc, miếu vượng, cùng Xương, Khúc, Tả , Hữu đồng thủ, võ chức cao hiển, cùng Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa đồng cung, thì sẽ phát tài. Hãm địa, là người bình thường.

Vũ Khúc Thiên Phủ đồng cung, chức vị cao hiển, thêm Thiên Không, Địa Kiếp, thì chức vị bình thường.

Vũ Khúc Tham Lang đồng thủ, thì thành là Tham quan, lấy kết thúc thất bại.

Vũ Khúc Thiên Tướng đồng thủ, ly hương bối tỉnh (rời xa quê hương), thì có thể được địa vị quyền thế.

Vũ Khúc Thất Sát đồng cung, chức vị cao và lập công danh bất ngờ.

Vũ Khúc Phá Quân đồng thủ, là chức trong quân đội, như Hóa Lộc, Hóa Quyền, Văn Xương, Văn Khúc đồng cung hoặc gia hội, thì quan chức hiển hách.

Sao Thiên Đồng nhập cung Quan Lộc, nhập miếu, văn võ chức đều phù hợp, như cùng Dương, Đà, Hỏa, Linh tương hội, công danh không có phần.

Thiên Đồng Thái Âm tương hội tại Tý vị, văn võ chức vị đều cao, tại cung Ngọ là công vụ viên thông thường.

Thiên Đồng Cự Môn tương hội, nhập miếu, chức vị từ thấp thăng cao, vãn niên phát tài, hãm địa, là người bình thường.

Thiên Đồng Thiên Lương tương hội, quyền lực địa vị đều cao.

Sao Liêm Trinh thủ cung Quan Lộc, nhập miếu tại cung Dần, Thân; thông thường phù hợp võ chức, làm công việc khác nguy hiểm rất lớn, như Xương,Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu củng chiếu hoặc đồng độ, thì có thể từ văn chức nắm võ quyền. Hãm địa, thì là người bình thường.

Liêm Trinh Thiên Phủ đồng thủ, là người phú quý song toàn.

Liêm Trinh Tham Lang đồng thủ, lấy Văn chức là phù hợp, thành tựu sự nghiệp khá gian khổ, nhưng cũng có thể được đến chức vị khá cao.

Liêm Trinh Thiên Phủ đồng thủ, chức trọng quyền cao, như cùng Dương, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp đồng cung, thì lấy võ chức là đẹp.

Liêm Trinh Thất Sát nhập cung Quan Lộc, xuất thân quân đội, có công danh, có quyền thế.

Liêm Trinh Phá Quân đồng thủ cung Quan Lộc, chức nghiệp biến hóa khá lớn, sự nghiệp thành bại bất nhất.

Tóm lại , phàm các Cát tinh nhập cung Quan lộc, lại phùng miếu vượng, sự nghiệp phát triển tựu thuận lợi, quan vận tựu hanh thông, chức vị tựu cao, quyền lực tựu lớn.

Như gặp sao Kình Dương, sao Đà La, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Địa Không, sao Địa Kiếp, Hóa Kị các loại Hung tinh Ác sát, thì sự nghiệp bị ngăn trở, quan vận không thông, quyền quý giảm đi quyền thế,  hạ thấp quan chức của nó, nghiêm trọng hoặc triệt tiêu xét xử, hoặc đưa cho pháp luật trừng phạt.
Share this